سرمايهگذاريهاي بيشتر در بخش توليد خودروهاي برقي آلمان

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

در پي اعالم ممنوعیت تردد خودروهاي سواري و كامیونهاي ديزلي قديمي در شهر اشتوتگارت، دولت آلمان قصد دارد سرمايهگذاري در بخش ساخت خودروهايي را كه با موتورهاي برقي كار ميكنند، تقويت كند. دامنه بحران در صنعت خودروسازي آلمان، هر روز گستردهتر ميشود. صاحبان اين صنعت كه هنوز بر پیامدهاي منفي حقوقي و اقتصادي ناشي از اتهامهاي دستكاري موتورهاي ديزلي فولكسواگن و تباني در قیمتگذاري و تقلب در فناوري تصفیه گازهاي سمي خودروها از سوي پنج غول خودروسازي اين كشور فايق نیامدهاند، با دشواري فني ـ حقوقي ديگري روبهرو شدهاند: اينكه «راهكار اشتوتگارت» در شهرهاي بزرگ ۶۱ ايالت آلمان به مرحله اجرا گذاشته شود. بر اساس اين راهحل، تردد خودروهاي سواري و كامیونهاي ديزلي قديمي كه فاقد استاندارد آاليندگي يوروي ۶ هستند، به مركز شهر اشتوتگارت ممنوع است. اين استاندارد كه از سوي اتحاديه اروپا تعیین شده، درجه آلودهسازي پخش گازويیل در هوا را مشخص ميكند. دادگاه اداري اشتوتگارت رأي ممنوعیت را كه «به منظور حفظ سالمتي شهروندان و حفاظت از محیط زيست» اتخاذ شده، روز ۹۲ ژوئیه اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.