قابليتهايي كه ميتوان ناديده گرفت

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

فيلم «ماهي و گربه» هم خوب فروخت، هم با استقبال روبهرو شد. طوري شد كه االن نام «شهرام مكري» سر زبانها است. بايد جامعه هم بيايد باال. يك زماني آقاي شريعتي داشتند سخنراني ميكردند، وسط حرفهايشان يك سؤالي كردند، هر جوابي كه به اين سؤال ميدادند، دكتر ميگفتند پاسخ غلط است. باالخره يكي بلند شد و گفت دكتر جان جواب را خودتان بدهيد و ما را راحت كنيد. دكتر پاسخ دادند من ترياك نيستم كه شما را راحت كنم، شما بايد دنبال پاسخ بدوي. نميشود كه به «اينگمار برگمان» گفت تو خودت را پايين بياور كه فيلمت را مخاطب عامي بفهمد. باالخره بهتر است كه خود مردم هم دست به گزينشگري بزنند و فيلمهايي را ببينند كه كمي عميقتر است. فيلمسازها هم بايد فيلم خوبشان را بسازند و به اين بازي ساخت فيلمهاي تجاري اينچنيني، فقط به قيمت فروش، وارد نشوند. باالخره فيلم خوب قطعاً خوب هم ميفروشد. «ماهي و گربه» يك نمونه خوب است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.