رئیسجمهور براي حذف زنان تحت فشار باندهای قدرت است

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

تماشاگران امروز- جدایي قطعي خانم شهیندخت موالوردي از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري به عنوان خبري جدي و شاید هم شوكآور طرح شد، آن هم در شرایطي که این روزها بحثهاي زیادي در خصوص وزارت زنان در دولت آتي شنیده ميشود. «مگر ميشود حسن روحاني رغبتي براي استفاده از زنان در کابینه نداشته باشد؟ یکي از تأکیدات انتخاباتي ایشان در میتینگهاي منتهي به انتخابات، توجه به پتانسیل نیمي از مردم بود یعني زنان بود.»

آذر منصوري در گفتوگویي کوتاه با «تماشاگران امروز» با طرح اظهارات باال افزود: «معلوم است که آقاي روحاني از جانب باندهاي قدرت، براي به کارگیري زنان در کابینه تحت فشار است، و اال ویژگيهایي که از ایشان سراغ داریم، ما را به این نتیجه ميرساند که او نهتنها راضي به جدایي خانم موالوردي نیست، بلکه اگر نگران حاشیه و جار و جنجالها نباشد، حتما دو یا سه زن را به عنوان وزیر براي کسب رأي اعتماد به مجلس شوراي اسالمي معرفي خواهد کرد.»

نماینده ادوار مجلس شوراي اسالمي همچنین درباره اینکه آیا واقعاً زنان آمادگي قبول سمتهاي مهم را دارند یا نه، گفت: «سؤاِل آیا زنان از آمادگي الزم براي حضور جدي در عرصههاي مدیریتي برخوردار هستند یا نه، در این 37 سال مرتب مطرح ميشود. من فکر ميکنم که اساساًً طرح این سؤال در طول این 37 سال مانعي براي به کارگیري و توجه به میزان اثرگذاري حضور زنان در مدیریتهاي کالن، میاني و خرد کشور شده است؛ بهرغم تاکیدي که اوایل انقالب، امام روي این مسئله داشتند که زنان باید در مقدرات اساسي مملکت دخالت کنند و در اولین هیأتي که به روسیه براي دیدار با گورباچف فرستادند، خانم مرحوم مرضیه دباغ را فرستادند و با این کار، در عمل ثابت کردند که به حضور زنان در مقدرات اساسي مملکت معتقدند.» این چهره اصالحطلب همچنین اظهار داشت: «فراکسیون زنان مجلس در حالي عنوان نمایندگي را یدك ميکشند که مردم با رأيهایشان آنها را در رقابت با چهرههاي شناختهشدهتري روانه بهارستان کردهاند. پس براي همه مجلسنشینان الزم است تا با در نظر گرفتن جدي شدن حضور زنان در دولت، با رایزني و هماهنگيهایي که معموال در موقع چینش کابینه مرسوم است، دولتيها را براي توجه به زنان توجیه کنند و بدانند که اگر این امر محقق نشود، آنها در ذهن موکالنشان نمره منفي خواهند گرفت.» آذر منصوري در پایان صحبتهایش گفت: «در هزاره سوم هستیم و این خیلي بد است که در کشور ما، نگاه جنسیتي همچنان رواج دارد و بدون هیچ دلیل و بهانه مستدلي، زنان را که به حق توانایيهاي خود را ثابت کردهاند، روز به روز محدودتر ميبینیم. آنهایي که با نگاهي قدیمي و افراطي از پیشرفت زنان جلوگیري ميکنند، باید بدانند که شأنشان از نظر مردم خدشهدار ميشود. پس بهتر است قبول کنند که دوران نادیده گرفتن عدهاي به بهانه جنسیت واقعا گذشته است و با تکرار اشتباهشان، هم خودشان را زیر سؤال ميبرند و هم جامعه را از نیمي از پتانسیلهاي موجود محروم ميکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.