به زودي توطئهها را افشا ميكنم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

دولت بهار نوشت: محمود احمدينژاد رئیسجمهور سابق، با صدور اطالعیهاي، ادعاهاي دادستان دیوان محاسبات را تکذیب کرد. متن نامه محمود احمدينژاد خطاب به ملت ایران به شرح زیر است: بسما... الرحمن الرحیم «ال ّله ّم ع ّجل لول ّیك الفرج والعافیه وال ّنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه» ملت عزیز و بزرگوار ایران سالم و درود خدا بر شما و همه مومنان و موحدان و آزاديخواهان و عدالتطلبان متأسفانه و در شرایطي که کشور با تهدیدات فراوان خارجي و داخلي مواجه است و مردم تحت شدیدترین فشارهاي اقتصادي و سیاسي و تبلیغاتي قرار دارند، باندهاي قدرت و ثروت با سوءاستفاده از شرایط، به دنبال اجراي سناریویي ناجوانمردانه علیه جمعي از خادمان شما در دولتهاي نهم و دهم هستند. پرده اول این سناریو با دستگیري بالوجه آقاي بقایي اجرا شد و پرده دوم در اظهارات غیرقانوني دادستان دیوان محاسبات و اتهامات سراسر کذب ایشان رونمایي شد. اینجانب اصرار داشته و دارم که مانند 12 سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهاي ضداخالقي و ضد مردمي به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه ميکنم تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برمال کنم. ضمن تکذیب قاطع این ادعاها، اعالم ميدارد که اظهارات این فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات این فرد که به پشتیباني صاحبان قدرت تکرار ميشود برخالف قانون اساسي و مستوجب تعقیب قضایي است. اما از آنجا که طي سالهاي اخیر شکایت ما از افترا و اتهامزنندگان تا کنون رسیدگي نشده است، به ناچار باید این مسائل را با شما در میان بگذارم. به لطف خداوند و به زودي شرح کاملي از اصل ماجرا و توطئههاي غیر اخالقي طراحي شده را با شما در میان خواهم گذاشت. خادم ملت ایران محمود احمدي نژاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.