«آمازون» تحريمهاي ايران را نقض ميكند؟

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

پایگاه خبري «یو پي آي» اعالم کرد وبسایت فروش آنالین آمازون به جرم فروش یك جنس به ارزش 300 دالر به یك ایراني، به نقض تحریمهاي آمریکا علیه ایران متهم شده است. به گزارش ایلنا، پایگاه خبري «یو پي آي» به گزارش وبسایت خرید آنالین آمازون که هر سه ماه منتشر ميشود اشاره کرده که در این گزارش، آمازون گفته سرمایهگذاران این وبسایت بعد از اینکه به یکي از خردهفروشها اجازه فروش برخي اقالم به یك ایراني را که در لیست تحریم دولت آمریکا قرار داشته است، داده تحت بازجویيهاي پلیس فدرال قرار دارد. دولت آمریکا گفته این نقض تحریمهاي ایران، توسط آمازون بوده است. آمازون در گزارش سه ماههاش به سرمایهگذاران گفته این وبسایت یك جنس 300 دالري به یکي از افرادي که تحت فرمان اجرایي جرج بوش در لیست سیاه دولت آمریکا قرار داشته، فروخته است. آمازون یك وبسایت فروش آنالین اقالمي از قبیل کتاب و پوشاك و وسایل خانه و آشپزخانه و جواهر و اسباببازي و وسایل آرایشي و بهداشتي و الکترونیکي و ابزارهاي موسیقي و غیره است. هویت این فرد در گزارش آمازون افشا نشده است. این پایگاه خبري مدعي شد: «عالوه بر اقالمي که به ارزش 300 دالر به این ایراني فروخته شده و فرمان اجرایي دولت آمریکا را نقض کرده است، تاکنون این کمپاني هزاران دالر به کساني که با دولت ایران در ارتباط هستند اجناسي را فروخته که شاید این هم جزو موارد نقض قانون حقوق بشر سوریه و کاهش تهدیدات ایران باشد.» در این گزارش گفته شده براي مثال ۴2 هزار و 700 دالر به سفارت ایران در خارج از کشور و ۸ هزار و 100 دالر به افرادي که براي پنج سفارت ایران در کشورهاي جهان کار ميکردند، اجناسي فروخته شده است. این اقالم در فاصله زماني بین 2012 تا 2017 به این افراد فروخته شده است.»

در ادامه این گزارش آمده است: «بازبینيها در حال انجام است و ما داوطلبانه این گزارشها را در اختیار دفتر کنترل دارایيهاي خارجي در وزارت خزانهداري و وزارت دارایي آمریکا قرار دادهایم. ما ميخواهیم به طور کامل با دفتر دارایيهاي خارجي و وزارت دارایي همکاري کنیم و این شاید به اعمال جریمه هم منجر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.