هشدار ربیعی برای افشاگری۰۰۳ میلیاردی

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

ایسنا نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود تحریمهای فروش محصوالت پتروشیمی در سال 91 ـ 92 گفت: «فردی قرار بود با دور زدن تحریمها 120 میلیون دالر از این محصوالت را فروخته و پولش را برگرداند. با پیگیریهای صورت گرفته تا امروز مقداری از این پول را گرفتهایم اما هنوز 300 میلیارد باقی مانده است. دو شب پیش شنیدم این آقا مالقاتهایی با برخی دارد، جلساتی می گذارد و روابط پیچیدهای را شاهدیم. امروز اعالم میکنم که حواسشان باشد، افشاگری میکنم.»

علی ربیعی در اولین کنگره مجمع عالی کانونهای بازنشستگی کشوری خطاب به روسای کانونها با بیان اینکه شما به دولت رای دادید تا برنامههایش را ادامه دهد گفت: «اگر قسمت شد و خدا خواست و در دولت دوازدهم خدمتتان بودیم سعی میکنیم برنامههای مرتب و خوبی داشته باشیم؛ اگر هم الزم شد وصیتی برای بعدیها بنویسیم، تاکید میکنیم مسیر ریشهکنی فقر و حفظ رفاه، کرامت و حقوق انسانی ادامه یابد.»

ربیعی با اشاره به اینکه جلسه ای با رییس جمهور داشتیم و تصمیماتی گرفتیم که خروج از بنگاههای ناکارآمد مهمترین آن بود گفت: «طرح نهایی را تقدیم رییس جمهور خواهم کرد و معتقدیم باید جایی برویم که بیشترین سودآوری را داشته باشیم.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیشترین زجر ما این است که انتصابات سفارشی در برخی شرکت ها نداشته باشیم گفت: «تعهد اخالقی با خدا و مردم داشتیم تا جایی که توانستیم شما را روز قیامت در قبال اموال صندوق ناظر بدانیم. بنای ما حفظ استقالل صندوق بازنشستگی بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.