افراطیها هم میدانند سهمخواهی در ذات اصالحطلبی نيست

احمد شيرزاد در گفتوگو با تماشاگران امروز:

Tamashagaran Emrooz - - FRONT PAGE -

اين روزها در همه محافل بحث كابينه دوازدهم داغ است و شرايط به گونهاي است كه اهالي سياست را به اين نتيجه رسانده كه روحاني در حال سپري كردن روزهاي پرفشاري است.

احمد شيرزاد نماينده ادوار مجلس در گفتوگويي با تماشاگران امروز در همين رابطه به پرسشهاي طرح شده پاسخ ميگويد:

انگار روحاني براي چينش كابينه سختيهاي زيادي را متحمل ميشود.

به هر حال، ساختار هر كشوري به گونهاي است و در كشور ما هم، هميشه بستن كابينه حرف و حديثهاي زيادي را موجب ميشود. با اين حال بايد اذعان داشت كه حسن روحاني حتما همه جوانب را در انتخاب همكارانش در نظر خواهد گرفت.

مشخصا بحث حذف زنان، در شبكههاي اجتماعي و محافل عمومي، واكنشهايي تند و تيز را به وجود آورده است.

اينكه زنان ايراني توقع دارند كه در مناصب مهم، سهم چشمگيري داشته باشند، طبيعي است. به هرحال وقتي آنها در انتخابات فعاليت زيادي دارند و هر وقت كه الزم باشد، در عرصه حاضر ميشوند، ميتوان توقع آنها را توقعي غيرمنطقي دانست؟ حتما جواب منفي است. به طور مشخص خانمها موالوردي و ابتكار حقيقتا جزو دولتيهايي بودند كه حتي مخالفين سرسخت ماندنشان در دولت هم بر شايستگيشان صحه ميگذارند.

به اين هم توجه كنيم كه روحاني قلبا راضي به حضور آنها و زنان بيشتري در تيم كارياش است اما همه ميدانيم كه در جامعه ما محدوديتهاي زيادي براي زنان قائل ميشوند و دولتي بودن آنها از نظر گروهي، خط قرمزي است كه به هيچوجه نبايد از آن رد شد.

حتي به جرئت ميتوانم اين نظر را بدهم كه وزير شدن خانم دستجردي در دولت نهم با هدف توجه به شايستگي زنان نبود و فقط دنبال اين بودند تا تبليغي مثبت براي احمدينژادي باشد كه در آن برهه هنوز با اصولگرايان زاويه پيدا نكرده بود.

ظاهرا آقاي زنگنه هم قصدش جدايي از كابينه است.

شك نكنيد كه جدايي احتمالي مهندس زنگنه خسارتي بزرگ براي كشور خواهد بود. وزير نفت روحاني در چهار سال اخير و حتي پيش از توافق هستهاي، شرايط بغرنجي كه به واسطه نابلديها در بازار نفت به وجود آمده بود را ترميم كرد. هيچكس از ياد نميبرد كه ايشان چند ماه قبل، در اجالس اوپك، يك تنه برابر همه ايستادگي كرد تا ايران تنها كشوري باشد كه فروش نفتش را افزايش داد.

بيشك، خداحافظي زنگنه از وزارت نفت، رقباي نفتي جمهوري اسالمي را خوشحال خواهد كرد و به همين خاطر، بايد اميدوار بود كه آقاي روحاني يا آقاي جهانگيري ايشان را راضي به ادامه همكاري كنند كه به احتمال زياد، همين هم خواهد شد.

شما هم معتقديد كه مطالبه كابينهاي اصالحطلب، سهمخواهي نيست.

به جرئت ميگويم كه حتي تندروترين اصولگرايان هم ميدانند كه اصالحطلبان ذاتا سهمخواه نيستند. به هر حال مردم با توصيه چهرههاي شاخص جبهه اصالحات رأي خود را به نام حسن روحاني نوشتهاند كه اين معنياش چيزي جزء اين نيست، آنهايي كه روحاني را در رقابت با رييسي برنده كردند، خواهان تزريق تفكر و تشخيص اصالحطلبي در همه امور هستند. تكرار ميكنم، حتي اصولگرايان افراطي هم ميدانند كه چيزي به نام سهمخواهي در مرام اصالحطلبها نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.