جاي تهدید کردن آدرس بدهيد آقاي سعيد معروف!

Tamashagaran Emrooz - - FRONT PAGE - سعید‌عشوندی

«فكر كنم آقايون كار(نا)شناس نميتونن عالقه خودشونو به ميكروفون پنهان كنن. فقط خواستم به دوستاني كه راجع به اخالق تو ورزش صحبت ميكنن اعالم كنم كه واليبال نيازي به معلم اخالقي كه شما باشي نداره. حرفاي خيلي زيادي هست كه اگر زده بشه حتي نميتونين سرتونو بلند كنيد. اگر دنبال چيزي هستيد و جرئتشو داريد (البته كه نداريد) به جاي صحبت تو رسانهها رو در رو حرف بزنيد تا جواب بشنويد و قضاوت مردم رو ببينيد.»

اينها جديدترين بيانات سعيد معروف است، كاپيتان تيم ملي واليبال كه اينگونه مبارز طلبيده است. معلوم نيست ميگويد منتقدان بيايند براي دعوا يا خواسته رودررويشان بنشيند تا پرسش و پاسخ كنند. بازيكني كه اگرچه از نظر فني خيلي خوب است اما در همه اين سالها با رفتارهايش باعث شده انتقادها از واليبال ملي زياد شود. او درحالي اينطور خط و نشان كشيده كه در سه، چهار سال گذشته هيچكس يادش نيست در جلسهاي رسانهاي حاضر شده باشد. اما چه ايرادي دارد؛ اگر فكر ميكند حرفي براي گفتن دارد، بيايد، چرا طفره میرود؟ بيايد بنشيند و رودررو بحث كند. حاال اگر علي شاكری، كارشناس واليبال، در برنامه راديويي انتقادي كرده و از بازيكنساالري در تيم ملي واليبال گفته، اين حرف كه فقط حرف آقای شاكري نيست. مگر دكتر خسرو ابراهيم، عضو هيأترئيسه فدراسيون واليبال مشابه همين حرفها را نميزند؟ مگر خيلی از اهالي واليبال، از آنهايي كه سالها قبل از شما تا سكوي آسيايي هم پيش رفتند از اين حرفها نميزنند؟

چرا از اينستاگرامتان تهديد ميكنيد آقای معروف؟ اگر منظورتان نشستن در فضاي رسانهاي است كه دوستان عزيزتان در فدراسيون واليبال میتوانند يك نشست بگذارند و با منتقدان رودررو بنشينيد و گفتوگو كنيد. اگر منظورتان دعوا و شاخ به شاخ شدن است كه ديگر نيازي به قضاوت مردم ندارد. احتماال بايد جايش را براي منتقداني كه ميگوييت پيامك كنيت و منتظرشان بمانيت.

آقاي معروف عزيز! مشكل اين است كه شما ستاره شدهايد اما فراموش كردهايت كه براي مشهور و محبوب ماندن، نياز دارتي كه اين برتري نسبت به همنسلها را با رفتارتان نشان دهيد. يك روز سر پاداش گرفتن، به مقامات دولتي ميپريد. روز ديگر رژه المپيك را به بهانهاي واهي تحريم ميكنيد. بار بعد رفتار پرخاشگرانهتان با بازيكنان و مربيان و داوران حريف كار را به جايي ميرساند كه چهار بازيكن كوچكتر تيم هم به خودشان اجازه بدهند هرچه دلشان ميخواهد به يكي مثل خوليو والسكو بگويند و در ازاي همه اين رفتارها فدراسيون واليبال تمام قد پشتتان ميايستد.

متأسفانه اين رفتارها، اين ادبيات طلبكارانه و تهاجمي و اينكه انگار هيچكسي در آن فدراسيون نيست كه احضارتان كند و بگويد حد نگهداريد، ميشود معناي بازيكنساالري. حاال ميتوانيد پشت هواداران قابل احترامتان كه احتماال بيشترشان طيف جوان هستند پنهان شويد و هرچه دلتان خواست تهديد كنيد اما اگر واقعا حرفي داريد و ميتوانيد برايش استدالل منطقي بياوريد، بسما...! هر كجا كه بگوييد قطعا همه آن منتقدان ميآيند و حرفهايشان را هم ميزنند. آن وقت مشخص ميشود كه آيا اين همه مربي ملي ريگي به كفش داشتهاند كه با شما نساختهاند يا مشكل از شماست.

حاال میتوانيد آدرس بدهيد آقاي معروف عزيز!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.