قحطي‌اجنب ‌يها!

گزارشي از حضور بازيكنان خارجي در ليگ برتر؛ هر سال كمتر از پارسال

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

رقابتهاي ليگ برتر ايران در حالي آغاز شده است كه بعيد است تا نقل و انتقاالت زمستاني، بازيكن شاخصي جابهجا شود. در واقع بايد گفت كه تيمها بسته شدهاند و حاال وارد كوران بزرگي شدهاند. اگرچه يكي از انتقادهاي بزرگ به ليگ برتر فوتبال ايران حضور بازيكنان خارجي بيكيفيت در آن است اما جدا از بحث كيفي، در بحث كمي نيز امسال شاهد حضور كمترين بازيكن خارجي در ليگ برتر هستيم؛ نكتهاي كه ميتواند يك نقطه ضعف بزرگ براي فوتبال باشگاهي ايران به شمار آيد. فوتبال ايران االن 6 سالي است كه در صدر تيمهاي آسيايي رنكينگ فيفا قرار دارد اما شايد يكي از داليلي كه باعث شده ليگ برتر فوتبال ايران در ردهبندي ليگهاي آسيايي جايي در ميان 5 ليگ برتر نداشته باشد همين عدم استقبال بازيكنان خوب خارجي برای بازی در تيمهاي ايراني است.

طبق آخرین آمارهاي منتشر شده، فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران تنها با حضور 25 بازیکن خارجي آغاز ميشود که حکایت از آماري 40 درصدي براي استفاده از سهمیه بازیکنان خارجي دارد. طبق آییننامه سازمان لیگ، تیمهاي حاضر در لیگ برتر ميتوانند از 4 بازیکنان خارجي استفاده کنند که یکي از آنها حتما باید آسیایي باشد. با این حال تعداد بازیکنان آسیایي شاغل در لیگ هفدهم فعال فقط 6 بازیکن است؛ جباروف از ازبکستان، علي حمام و ربیع عطا از لبنان و 3 عراقي به نامهاي جاسم کرار، مروان حسین و بشار رسن که اولي پرحاشیهترین بازیکن خارجي تاریخ فوتبال ماست و سومي هم فعال فقط با پرسپولیس توافق کرده است!

19 بازیکن غیر آسیایي و خارجي لیگ هفدهم هم عمدتا برزیلي هستند. آگوستو سزار، لوسیانو پریرا، مگنو باتیستا در صنعت نفت، کایرو رودریگویز و لي اولیویرا در سپاهان، فرناندو خسوس در گسترش و لئوناردو پادواني در استقالل 7 بازیکن برزیلي شاغل در لیگ فوتبال ایران هستند که تقریباً 35 درصد بازیکنان خارجي و غیرآسیایي لیگ را تشکیل ميدهند. 3 بازیکن از گرجستان، 2 بازیکن از کرواسي، 2 بازیکن از ارمنستان و بازیکناني از مالي، صربستان، کامرون، نیجریه و فرانسه (هر کشور یك بازیکن) دیگر خارجيهاي لیگ هفدهم را تا به این لحظه تشکیل دادهاند. توزیع این 25 بازیکن در ترکیب 16 تیم هم به هیچوجه همسان نیست، به طوري که تیمهاي پدیده، سایپا، سپیدرود رشت و تراکتورسازي بازیکن خارجي ندارند و تیمهاي کمبضاعتي چون پارس جنوبي و استقالل خوزستان نیز تنها از یك بازیکن خارجي در ترکیب خود استفاده ميکنند. این بضاعت کم، زماني بیشتر خودنمایي ميکند که بدانیم در سایر لیگهاي معتبر آسیایي چه تعداد بازیکن خارجي با چه کیفیتي حضور دارند.

از کي لیگ کرهجنوبي شروع ميکنیم؛ لیگي که فقط با حضور 12 تیم برگزار ميشود اما تیمهاي کرهاي تقریباً بهطور کامل از 4 سهمیه خود براي جذب بازیکن خارجي استفاده کردهاند، بهطوري که از 48 سهمیه موجود که سقف استفاده از بازیکن خارجي در لیگ برتر کرهجنوبي است، در حال حاضر 44 بازیکن در لیگ این کشور مشغول به فعالیت هستند که یکي از آنها خالد شفیعي است. شفیعي از تراکتورسازي راهي اف سي سئول شد تا نخستین بازیکن ایراني کي لیگ لقب بگیرد. حتي لیگ 10 تیمي استرالیا هم به لحاظ جذب بازیکنان خارجي به

مراتب بهتر از لیگ برتر فوتبال ایران است. A لیگ استرالیا در فصل جدید هنوز شروع نشده اما نام 39 بازیکن خارجي در ترکیب تیمهاي استرالیایي دیده ميشود؛ یعني بهطور متوسط هر تیم 4 بازیکن.

لیگ حرفهاي عربستان هم امسال براي نخستین بار با مجوز جذب 6 بازیکن خارجي برگزار ميشود. البته فصل جدید لیگ عربستان هنوز شروع نشده است اما تا به امروز 62 بازیکن خارجي با 14 تیم لیگ حرفهاي این کشور قرارداد امضا کردهاند که آماري قابل توجه است.

لیگ 18 تیمي ژاپن با توجه به اینکه هر تیم در جي لیگ ميتواند 6 بازیکن خارجي جذب کند، در فصل جاري 77 بازیکن خارجي دارد که سرشناسترین آنها لوکاس پودولسکي است؛ مهاجمي که همراه با تیم ملي آلمان قهرمان جام جهاني 2014 شد. نکته جالب درباره جي لیگ این است که در ترکیب تمامي 18 تیم حاضر در این لیگ حداقلام دو بازیکن خارجي دیده ميشود.

با این حال هزینهاي که چینيها در جذب بازیکنان خوب خارجي کردهاند با سایر لیگهاي معتبر اروپایي قابل مقایسه نیست. سوپر لیگ چین با داشتن 16 تیم 88 بازیکن خارجي در خود جاي داده است. در لیگ فوتبال چین هم هر تیم ميتواند 6 بازیکن خارجي جذب کند که حتما یکي از آنها باید آسیایي باشد. با این توصیف جز تیم لیائولینگ که 4 بازیکن خارجي دارد، سایر تیمها 5 یا 6 بازیکن خارجي دارند که عمدتا هم سرشناس هستند. بازیکناني چون کارلوس ته وز و ازگوئل الوتزي از آرژانتین، گراتزیانو پله از ایتالیا، ریکاردو کاروالیو از پرتغال، بوراك ایلماز از ترکیه، جان اوبي میکل و اوبافمي مارتینز از نیجریه و البته ستارههاي سرشناس فوتبال برزیل همچون پائولینیو، اسکار، هالك، رالف، رناتو آگوستو، رامیرز و الکساندر پاتو، همگلي در سوپرلیگ چین حضور دارند و این شایعه به گوش ميرسد که احتماال دیگو کاستا و اوبامیانگ هم به این جمع اضافه شوند.

البته توضیح این نکته ضروري است که پنجره نقل و انتقاالت تابستاني فوتبال ایران تا 15 شهریور ماه باز خواهد بود و احتماال در این 45 روز باقيمانده، با توجه به اینکه اکثر بازیکنان داخلي، تیمهاي خود را انتخاب کردهاند، نگاه مربیان لیگ برتري بیشتر به جذب بازیکنان خارجي است. حاال باید منتظر ماند و دید لیگ هفدهم، چند بازیکن خارجي را در خود جاي خواهد داد. بد نیست بدانید فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران با حضور14 بازیکن خارجي برگزار شد. در پانزدهمین دوره لیگ برتر نیز 35 بازیکن خارجي حضور داشتند.

19 بازيكن غير آسيايي و خارجي ليگ هفدهم هم عمدتا برزيلي هستند. آگوستو سزار، لوسيانو پريرا، مگنو باتيستا در صنعت نفت، كايرو رودريگويز و لي اوليويرا در سپاهان، فرناندو خسوس در گسترش و لئوناردو پادواني در استقالل 7 بازيكن برزيلي شاغل در ليگ فوتبال ايران هستند كه تقريب ًا 35 درصد بازيكنان خارجي و غيرآسيايي ليگ را تشكيل ميدهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.