دختر عنكبوتي!

بانوي سنگنورد ایران از حس خوب این رشته ورزشي ميگوید

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

براي دیدن بعضي آدمها باید سرمان را باال بگیریم و آنها را آن باالها ببینیم. مثل فرناز اسماعیلزاده، دختر سنگنوردي که به قدرت اراده و توان بدني خود متکي است و با یك طناب از دیوارههاي سنگي باال ميرود. اسماعیلزاده در هیاهوي رسانهاي بسیاري از ورزشها و با وجود هزینههاي ورزش حرفهاي و قهرماني، فشار روحي و جسمي زیادي را در سنگنوردي سرعت متحمل شده است؛ اما حس خوب توانستن و از پس سختيها برآمدن همیشه براي او ارزش تکرار نتایج و رکوردها را به همراه دارد. زماني که فرناز اسماعیلزاده در سکوت دچار مصدومیتهاي مداوم شده بود، خیليها ميگفتند باید با ورزش قهرماني خداحافظي کند اما گوش دختر لر سنگنوردي ایران به این حرفها بدهکار نبود و او دوباره با قدرت بازگشت و باز هم افتخار آفرید. خودش درباره این شرایط ميگوید: «من کارشناسي گیاهپزشکي خواندهام و سال 2007 بود که براي نخستینبار در جام جهاني چین و بازيهاي داخل سالن آسیا ماکائو در همان سال سنگنوردي کردم. بعد از آن یکي یکي مسابقات شروع شد و به کرهجنوبي، جمهوري آذربایجان، آلمان، کانادا، قهرماني جهان ایتالیا و اسپانیا و فرانسه، قهرماني آسیا در اندونزي سفر کردم. در کارنامهام مدالهاي زیادي دیده ميشود. من دو سال پیش در مسابقات ایالتي کانادا با زمان 9 ثانیه و 2 صدم ثانیه رکورد خود و سرعت دختران ایران را بهبود بخشیدم و اول شدم. سال گذشته هم در کانادا نقره گرفتم. در کانادا 2 بار رکورد زنان ایران را که متعلق به خودم بود با 9 ثانیه ارتقاء بهبود بخشیدم. البته رکورد تمرینم در همانجا ‪62 .8‬ بود. جاي کار زیادي دارم و ميتوانم بهتر از این هم باشم.»

او در ادامه از یك چالش بزرگ حرف ميزند؛ چالش با سنگهاي سرد: «من این چالش را خیلي دوست دارم. ضعفها و برتريهاي ذهن و جسم انسان را به رخ ميکشد و به کساني که براي رسیدن به آرزوهایشان تالش ميکنند و با عالقه به سمت روبهرو شدن با چالشها ميروند ورزش سنگنوردي را توصیه ميکنم. هیجان سنگنوردي زیاد و خاص است. براي رسیدن به بهترینها در زندگي باید فعالیت مستمر داشت و سختيها را به جان خرید. باید به سنگ جان بخشید و با آن زندگي کرد و این قوه تخیل باید در ذهن سنگنورد تا رسیدن هدف اصلي نهادینه شود. تمرکز روي روند تکامل و آموختن بیشتر.»

او که دوست ندارد زیاد درباره سقوط حرف بزند از لقبي که خارجيها به او دادهاند حرف ميزند و ميگوید: «به من ميگویند دختر عنکبوتي. این لقب را سایتهاي خارجي پس از بازدیدهاي باالي فیلم صعود سرعتم در مسابقات قهرماني جهان اسپانیا به من دادهاند. معتقدم دادن لقب به افراد کار را خراب ميکند، چون در ورزش قهرماني هیچکس و هیچ چیز مطلق نیست. من ادعایي ندارم و فقط براي پیشرفت تالش ميکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.