مدرك دارند، ميخواهند ثابت کنند!

قوت گرفتن شايعه تباني در ليگ دسته اول

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

فقط یکي دو روز از اتمام رقابتهاي لیگ دسته اول نگذشته بود که مسئوالن باشگاه خیبر خرمآباد یك ادعاي عجیب را مطرح کردند؛ اینکه در بازي هفته آخر بین تیمهاي آلومینیوم اراك و فجرشهید سپاسي شیراز تباني شده است! ادعایي که آنها خواستار رسیدگي مسئوالن کمیته اخالق به آن شدند!داستان از همان جا شروع شد و با ورود نهادهاي امنیتي و مسئوالن کمیته اخالق به این پرونده بررسيها آغاز شد. بر اساس پیگیريهاي الزم به نظر ميرسد که آنها به نتایجي هم رسیدهاند اما هنوز هیچ حکمي در این ماجرا صادر نشده است. این اتفاق در حالي افتاده است که درگیر و دار این ادعا مسئوالن باشگاه آلومینیوم اراك هم شکایتي را تنظیم و تقدیم مقامات قضایي کردهاند تا پاي مسئوالن باشگاه خیبر خرمآباد را به دلیل زدن این اتهام به دادگاه باز کنند.

از آنجایي که فصل جدید مسابقات لیگ یك 16 مرداد آغاز خواهد شد، باشگاه خیبر تیم خود را براي حضور احتمالي در لیگ یك آماده کرده و از طرف دیگر فجرسپاسي و آلومینیوم اراك هم بدون توجه به شکایت نماینده لرستان خودشان را آماده شروع مسابقات ميکنند. با این وجود شنیده ميشود که مسئله تباني در لیگ یك تقریبا محرز شده و به زودي مسئوالن در این مورد نظر نهایي خود را اعالم خواهند کرد. به هر صورت خبر ميرسد که مسئوالن ورزشي استان لرستان هم پیگیر پرونده تیم پرطرفدار خیبر هستند و در صورتي که تکلیف این پرونده روشن نشود، این احتمال وجود دارد که لرستان تمام نمایندگان خود را از لیگهاي کشوري به نشانه اعتراض خارج کند. باید دید کمیته اخالق در روزهاي آینده رأي نهایي درباره این پرونده را صادر خواهد کرد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.