اسير قلههاي مرگ!

مرگ کوهنورد وراميني در قرقيزستان

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

علیرضا بروجردي که در قالب یك تیم کوهنوردي براي فتح قله لنین به قرقیزستان سفر کرده بود به دلیل مشکل کمبود اکسیژن دچار ایست قلبي شد و فوت کرد. در حال حاضر تالشها براي انتقال جسد وي به پایین کوه ادامه دارد. محمد میرنوري، دبیر فدراسیون کوهنوردي در خصوص مرگ این کوهنورد ميگوید: «خبر مرگ این کوهنورد باعث ناراحتي ما شد و امیدوارم چنین اتفاقاتي دیگر رخ ندهد. ما هنوز نميدانیم کدامیك از کوهنوردان دچار مشکل شدهاند. چندي پیش یك تیم کوهنوري از شهرستان ورامین به دنبال مجوز براي سفر به قرقیزستان به فدراسیون آمدند و ما به بیشتر اعضاي این تیم مجوز ندادیم. مطمئن هستم کسي هم که فوت کرده مجوز نداشته اما ما نميتوانیم از سفر کوهنوردان به کشورهاي دیگر جلوگیري کنیم.»

او این را گفت و ادامه داد: «کوهنوردي با سایر رشتههاي ورزشي متفاوت است. در کوهنوردي هر کسي ميتواند به کوه برود و کسي هم نميتواند جلوي او را بگیرد. تیم کوهنوردي امید کشورمان هم در قرقیرستان حضور دارد و وقتي با پزشك این تیم صحبت کردم وي گفت که دلیل مرگ کوهنورد ورامیني، عدم آمادگي الزم براي کوهنوردي بوده که منجر به ایست قلبي شده است. در صحبتي که با سایر کوهنوردها داشتیم عنوان شد که کوهنورد فوت شده حتي براي فتح قله دماوند هم دچار مشکل ميشده اما وي براي صعود به کوههاي بلند اصرار داشته است. اولین اشتباه در کوهنوردي، آخرین اشتباه خواهد بود. متأسفانه برخي افراد که به دنبال صعود به کوههاي بلند هستند صالحیت این کار را ندارند اما اهمیتي به صحبتهاي ما نميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.