كاهش قيمت گوشت مرغ در بازار

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

در حالي كه طي ماه گذشته قيمت گوشت مرغ رو به افزايش بود و از مرز ۰۰۵۸ تومان گذشته بود، طي روزهاي گذشته روند كاهش قيمت اين محصول آغاز شده و امروز به ۰۰۸۷ تومان در تهران رسيده است. قيمت گوشت مرغ طي ماههاي اخير به سوژه رسانهها تبديل شده بود و مرغداران و عرضهكنندگان اين محصول دليل گراني آن را افزايش قيمت جوجه يك روزه و كاهش توليد ناشي از گرماي شديد هوا اعالم ميكردند. به گونهاي كه مهدي يوسفخاني در اين باره به ايسنا گفت: «قيمت گوشت مرغ كه از كيلويي ۰۰۵۸ تومان نيز گذشته، به دليل افزايش قيمت جوجه يكروزه و كاهش توليد مرغ ناشي از گرماي شديد هوا و تلفات ناشي از آن گران شده است چراكه جوجه يك روزه از حدود ۰۰۰۱ تا ۰۰۵۱ تومان (معادل ۰۲ درصد) روي قيمت تمام شده هر كيلوگرم از گوشت مرغ تأثير ميگذارد. البته آمارهاي رسمي بانك مركزي از متوسط قيمت خردهفروشي برخي مواد خوراكي در سطح شهر تهران نشان ميداد كه هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهي به ۰۳ تيرماه امسال به كيلويي ۳۴۹۷ تومان رسيده كه نسبت به هفته قبل سه درصد و نسبت به هفته مشابه ماقبل ۵/۳۱ درصد افزايش يافته است. اين افزايش قيمت كه از نظر وزارت جهاد كشاورزي نيز منطقي به نظر نميرسد طي روزهاي گذشته روند كاهشي داشت به گونهاي كه امروز براساس ارزيابيهاي ميداني خبرنگار ايسنا، هر كيلوگرم گوشت مرغ از حدود ۰۰۰۷ تا ۰۵۶۸ در تهران عرضه ميشود كه به صورت ميانگين ميتوان گفت قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ با كاهش حدود ۰۰۵ توماني به ۵۲۸۷ تومان رسيده است. پيش از اين نيز يوسف جلوخاني، مديركل پشتيباني امور دام نيز در اين باره گفته بود كه قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ گرانتر از ۰۰۵۷ تومان منطقي نيست و با توجه به اقدامات صورت گرفته مانند توزيع گوشت مرغ منجمد دولتي به قيمت كيلويي ۰۰۷۵ تومان براي مصرفكنندگان، به زودي قيمت اين محصول كاهش مييابد و متعادل ميشود اما تا منطقي شدن قيمت آن توزيع مرغ منجمد را ادامه خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.