بازداشت متهم به آزار مرگبار پريا كوچولو

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مرد ناشناسي كه با آزار پريا كوچولو و ضربه به سرش، اين دختر بچه را كشت، شناسايي و دستگير شد. هادي ملكي، رئيس دادگستري ساوه با اشاره به دستگيري سه نفر در جريان كودك آزاري در اين شهرستان گفت: «يكسري مدارك در خصوص آزار جنسي دختر بچه وجود دارد كه نياز به بررسي بيشتر و اعالم نظر قطعي پزشكي قانوني با معاينه دقيق و كالبد شكافي جسد دارد.» وي افزود: «بامداد روز شنبه هفتم مردادماه مادري كودك خود را كه در حالت بيهوشي بسر ميبرد به همراه شخص ديگري به بيمارستان ميبرد كه اين طفل بنا به تشخيص اوليه پزشكان مشكوك به كودك آزاري بوده است. بالفاصله اورژانس اجتماعي، مددكاران بهزيستي و تيم پزشكي به رسيدگي به وضعيت كودك ميپردازند.» وي ادامه داد: «در بررسيهاي انجام شده توسط اورژانس اجتماعي متوجه آثار كبودي و صدماتي در جسم كودك ميشوند كه اقدامات درماني انجام و پس از آن مراتب به دستگاه قضائي و انتظامي منعكس ميشود.» ملكي گفت: «پس از بررسيهاي تكميلي توسط دستگاه قضائي و انتظامي، با توجه به اظهارات متناقض مادر كودك در بازجويي قرائني مبني بر كودك آزاري به دست ميآيد و نهايتا اين طفل فوت و پرونده با موضوع كودك آزاري منتهي به قتل پيگيري ميشود.» رئيس دادگستري ساوه افزود: «در اين رابطه سه نفر بازداشت هستند كه يكي متهم به كودكآزاري است و دو نفر ديگر به دليل مخفي كردن جرم و انحراف در تحقيقات پليس در بازداشت بسر ميبرند.» وي ادامه داد: «داليل كشف شده حاكي از آن است كه كودك آزاري توسط اين شخص انجام شده. با تيزهوشي مأموران مدارك جرم كه از بين برده شده بود كشف و مورد بازيابي از طريق بازبيني دوربينهاي مدار بسته و موبايل متهم قرار گرفت و مشخص شد كه صدمات، منجر به مرگ مغزي كودك شده است. اكنون منتظر نظريه نهايي پزشكي قانوني در خصوص علت مرگ دختر بچه هستيم.» رئيس دادگستري ساوه در پايان گفت: «نظريه اوليه پزشكي قانوني اعالم شده است اما نميتوان بر اساس نظريه اوليه اظهارنظر قطعي كرد ولي تالش ميشود در كمتر از يك هفته نظر قطعي پزشكي قانوني در اين خصوص اعالم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.