مخالفت دانشمندان با حفاري نفتي نزديك به صخره مرجاني آمازون

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

برنامههاي حفاري براي نفت در نزديكي صخره مرجاني عظيم تازه كشف شده در دهانه رودخانه آمازون، مورد مخالفت دانشمندان و محققان قرار گرفته است. به گفته مخالفان اين برنامه، نشت نفت ميتواند اين صخره ارزشمند و منحصربهفرد را در معرض خطر قرار دهد. برنامههاي حفاري شركتهاي نفتي «بي پي» و «توتال» در آبهاي مجاور، موجب بروز نگراني در مورد خطرات قابل مالحظه و آسيب به اكوسيستم اين صخره شده است. در حال حاضر گروهي از دانشمندان بيانيهاي براي حفاظت از اين صخره بزرگ و تازه كشف شده مرجاني آمازون امضا كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.