بزرگترين بانك ژاپن از لندن به آمستردام ميرود

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

برگزيت بزرگترين بانك ژاپن سرمايهاش را از لندن به آمستردام منتقل ميكند. به گزارش اينديپندنت، بزرگترين بانك ژاپن به دليل عدم اطمينان به برگزيت به آمستردام منتقل ميشود. احتمال دارد صدها نفر از كاركنان بانك «ام يو اف جي» ژاپن انگلستان را ترك كنند. به گزارش فايننشال تايمز، ام يواف جي ميتواند صدها تن از دو هزار و ۰۰۱ كارمند مقيم لندن را به پايتخت هلند انتقال دهد. خروج انگليس از اتحاديه اروپا تأثير قابل توجهي در صنعت خدمات مالي اين كشور خواهد داشت و كمپانيهاي بريتانيايي ديگر قادر به كار در چارچوب اتحاديه اروپا نخواهند بود. اين امر ميتواند بهطور بالقوه دسترسي مشتريان را مسدود و در روند كار ايجاد مشكل كند. بانكهاي ديگر نيز به دنبال تاسيس دفاتر جديد در شهرهاي مختلف اروپا هستند. گزارشها حاكي از آن است كه بانك انگلستان موسسات مالي را تحت فشار گذاشته و از آنها خواسته كه برنامههاي پس از برگزيت خود را طي مدت چند هفته اعالم كنند. در حال حاضر،شهرفرانكفورتانتخاب«سيتيگروپ»،«مورگاناستنلي»و«استانداردچارترد» است.«اچاسبيسي» پاريس و «بانك آمريكا» و «باركليس» دوبلين را ترجيح دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.