عمليات خارقالعاده نجات ۵6 نفر بر فراز رودخانه راين

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

نيروهاي امدادي آتشنشاني شهر كلن آلمان طي عملياتي بيسابقه موفق شدند ۵6 گردشگر را كه بر فراز رودخانه راين در تلهكابينهاي خود معلق مانده بودند، نجات دهند. در اين حادثه كسي آسيب نديده است. بنا بر گزارش خبرگزاريها، واحدهاي ويژه آتشنشاني شهر كلن بعدازظهر روز يكشنبه (۰۳ ژوييه) با انجام عمليات خارقالعادهاي جان ۵6 گردشگر را نجات دادند. اين گردشگران به دليل نقص فني چرخهاي تلهكابين، در درون ۲۳ كابين بر فراز رود راين گرفتار شده بودند. در ميان گردشگران، يك كودك و يك زن باردار نيز ديده ميشد. در عمليات بيسابقه يادشده، بيش از ۰۵۱ مأمور آتشنشاني شهر كلن شركت داشتند كه از سوي نيروهاي ويژه آتشنشاني شهر دوسلدورف نيز مورد حمايت قرار گرفتند. امدادگران پس از پنج ساعت با استفاده از يك كشتي مسافربري، چند نردبان نجات، جرثقيلهاي گردون و چندين قايق نجات عمليات خود را با موفقيت به پايان رساندند. گفته ميشود كه اين گروه، هفته پيش در چارچوب برنامههاي آزمايشي خود، عمليات مشابهي را تمرين كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.