پر رفتوآمدترين تابستان سالهاي اخير

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

به گزارش اينديپندنت، تابستان امسال تعداد سفرهاي خارج از كشور انگلستان براي گذراندن تعطيالت بسيار است و هرگونه تأخير به سرعت موجب اخالل در نظم فرودگاهها ميشود. شركتها و خطوط هوايي از جمعيت زياد لندن و هواي نامطلوب آن و تأخير در انجام پروازها شكايت ميكنند. دو فرودگاه «گتويك» و «هيترو» لندن بيش از ظرفيت طراحي شده مسافر دارند. بيش از هزار پرواز بريتانيايي هر روزه بر فضاي پروازي كشور فرانسه انجام ميشود و تعداد كاركنان براي رسيدگي به اين حجم ترافيك كم است. همچنين مسافران ساعتها در صفهاي كنترل مرزي منتظر ميمانند و در نتيجه هزاران پرواز به تأخير ميافتند. اتحاديه كنترل ترافيك هوايي فرانسه ميگويد: «فرانسه با تعداد كاركنان كم و رشد ترافيك باال (در برخي مناطق بيش از ۰۱ درصد) مواجه است.» خطوط هوايي، مقررات جديد اتحاديه اروپا در مورد گذرنامه را مسبب تأخير هزاران پرواز ميدانند. بر اساس اين قوانين جديد كه از تابستان امسال به اجرا درآمده است، ثبت ورود و خروج هر مسافر خارج از محدوده شنگن الزامي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.