شكايت قطر به سازمان تجارت جهاني

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

قطر عليه كشورهاي تحريمكننده به سازمان تجارت جهاني شكايت كرده است. با گذشته حدود دو ماه از آغاز تحريمهاي تجاري و سياسي عربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عربي عليه اميرنشين قطر، اين كشور با تسليم شكايتي به سازمان تجارت جهاني، سه كشور حوزه خليج فارس را متهم كرده است كه تعهدات خود در زمينه حمايت و ترويج تجارت آزاد را نقض كردهاند و خواستار به جريان افتادن روند اقدام در اين زمينه شده است. سخنگوي علي الوليد آل ثاني، مدير دفتر روابط قطر با سازمان تجارت جهاني، گفته است كه اين دفتر با تسليم «درخواست مشورت» با سه كشور تحريمكننده، نخستين گام را در راه طرح اختالف تجاري با آنها در سازمان تجارت جهاني برداشته است. طبق مقررات اين سازمان، كشورهاي طرف شكايت بايد ظرف ۰6 روز به شكايت پاسخ دهند و در غيراينصورت، رسيدگي به شكايت به جريان ميافتد. در صورت محكوميت، كشورهايي كه تعهدات خود به عنوان اعضاي سازمان تجارت جهاني را نقض كنند ممكن است با اقداماتي در مقابله به مثل مواجه شوند. مدير دفتر روابط قطر و سازمان جهاني گفته است كه تاكنون، به كشورهاي تحريمكننده فرصت كافي داده تا توضيح دهند چگونه تحريم اين اميرنشين را با تعهداتشان به آزادي تجارت توجيه ميكنند، اما هنوز پاسخ قانع كنندهاي دريافت نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.