جورج كلوني كودكان آواره سوري را به مدرسه ميفرستد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

جورج كلوني و همسرش اعالم كردند قصد دارند به ۳ هزار كودك آواره سوريه كمك كنند و آنها را در لبنان به مدرسه بفرستند. خبرگزاري رويترز نوشت، «بنياد عدالت كلوني» اعالم كرده كه با همكاري شركتهاي گوگل و اچپي و با كمك يونيسف و وزارت آموزش لبنان هفت مدرسه را در اين كشور تأسيس ميكند تا كودكان آواره سوري بتوانند به تحصيل ادامه دهند. جورج كلوني، بازيگر سرشناس و همسر لبنانياالصل او، امل كلوني در اين باره گفتهاند: «ما نميخواهيم يك نسل از كودكان تنها به اين خاطر كه در مكان و زماني نامناسب به دنيا آمدهاند، از دست بروند.» اين دو گفتند: «هزاران پناهجوي سوري در معرض اين خطر هستند كه هرگز نتوانند عضوي مفيد براي جامعه باشند.» براساس گزارش خبرگزاري رويترز، بنياد عدالت كلوني و شركتهاي گوگل و اچپي ۳/25 ميليون دالر براي تحصيل كودكان آواره سوري اختصاص دادهاند. منبع: ايسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.