تحریم رسمي «پا تو كفش من نكن» در سینماهاي حوزه هنري

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر - منبع: آيسينما

در روزهاي گذشته عبدا... عليخاني تهيهكننده «پا تو كفش من نكن» در گفتوگو با آيسينما اعالم كرده بود كه به دليل دير ارسال شدن اين فيلم كمدي به معاونت سينمايي حوزه هنري، ممكن است زمان اكران آن در سينماهاي وابسته به اين نهاد، با تأخير آغاز شود اما امروز روابط عمومي «پا تو كفش من نكن» با انتشار پشت صحنهاي از اين فيلم سينمايي، رسما اعالم كرد كه «پا تو كفش من نكن» سومين فيلم تحريمي حوزه هنري در سال 96 است. كمدي «پا تو كفش من نكن» ساخته حسين فرحبخش از چهارشنبه هفته گذشته در سينماهاي كشور به نمايش درآمد. پيش از اكران اين فيلم، برخي از رسانههاي اصولگرا به تندي از «پا تو كفش من نكن» انتقاد كرده بودند و حتي به نوعي خواستار توقيف آن نيز شده بودند. با نزديك شدن به زمان آغاز اكران «پا تو كفش من نكن» سينماهاي حوزه هنري از جمله پرديس آزادي از پيشفروش بليتهاي اين فيلم سينمايي سر باز زدند، اتفاقي كه پيشتر براي «النتوري»، «اكسيدان» و «مادر قلب اتمي» هم رخ داده بود. عبدا... عليخاني مديرعامل «پويا فيلم» كه تهيهكنندگي «پا تو كفش من نكن» را هم بر عهده دارد، به آيسينما گفته بود كه به دليل دير ارسال شدن اين فيلم سينمايي به معاونت سينمايي سازمان حوزه هنري، «پا تو كفش من نكن» ممكن است با تأخير در سينماهاي وابسته به اين نهاد به نمايش درآيد. با گذشت شش روز از آغاز اكران «پا تو كفش من نكن» سينماهاي وابسته به حوزه هنري همچنان اين فيلم را به نمايش درنياوردند. روابط عمومي فيلم فرحبخش امروز با انتشار اولين پشت صحنه از اين فيلم به طور رسمي از تحريم شدن آن توسط حوزه هنري خبر داد. «پا تو كفش من نكن» تا به امروز بيش از 100 ميليون تومان فروش كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.