روحانی فهرست فشارهای ادعايی را ارائه کند

اسدا... بادامچیان در گفتوگو با تماشاگران امروز:

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

چهره شاخص موتلفه اسالمی با وجود اینکه کاندیدای مورد نظرشان فقط حدود 500 هزار رأی آورد، اعتقاد دارد که رقیِب میرسلیم که در انتخابات برنده شد، در سالهای 92 تا 96 دولتی توام با فساد را مدیریت کرده است. او همچنین میگوید که ایرادهای دولت به حدی آشکار است که دیگر نیازی به شرح آنها نمیبیند.پاسخهای اسدا... بادامچیان به پرسشهای «تماشاگران امروز» را در ادامه میخوانید:

حسن روحانی تاکید دارد که در شرایط دشواری دولتداری کرده است.

اداره كشور مهم و استراتژيكي مانند ايران، آن هم در شرايط سخت بينالمللي، كار سادهاي نيست، اما خيلي هم دشوار نيست؛ زيرا ما ملتي بزرگ و هوشمند و فداكار و هميشه در صحنه داريم كه رهبري توانمند و شجاع و مدبر و آيندهساز هدايت آن را بر عهده دارد. دولتهاي منتخب اختيار تام دارند، امكانات ايران عزيز فراوان است، مسئوالن و مديران پاك و تجربهآموختهاي در كشور هستند، مهم آن است كه رئيس دولت و همكاران او توانمندي اداره امور كشور و ملت و كارايي الزم را داشته باشند. نادر قليميرزا با لياقت آن رزمندگان شجاعي كه با دو شمشير ميجنگيدند، ايران را اداره كرد و ايران، شاهسلطانحسينخان را كه سقوط كرده بود دوباره به شكوه و عظمت رساند. اگر دولت يازدهم نتوانست آنچه ملت و رهبري ميخواست و خود رئيس محترم دولت مد نظر داشت را به واقعيت برساند، مربوط به دشواري امور نيست، مربوط به جناحينگري و عدم كارايي آنهايي است كه در دولت ايشان به علت تفكر اصالحطلبي و ليبراليستيشان نتوانستند كار كنند.

شما که منتقد دولت هستید، کدام نکتههای این چهار سال اخیر را ضرررسانتر میدانید؟

نكتههاي منفي دولت روحاني، يك طرفه بودن دولت يازدهم، تقابل با مخالفان خود كه توسط جناح دولت و اصالحطلبان انجام شد، از جمله روزنامه ايران كه يكي از بدترين آسيبها را به دولت روحاني زده است، خوشبيني اشتباه در مورد برجام و مذاكرات با غربيها، عدم حل مشكالت اقتصادي و عدم توانايي در اجراي اقتصاد مقاومتي و اصل ۴۴ و مواردي ديگر كه نياز به ذكر آنها نيست، چون عيان است. همچنين مسئله هستهاي و سياست برد - برد و سياستهاي خوشبينانه دولت يازدهم و وضعيت فعلي برجام و تحريمها و سياستهاي آمريكا و اروپا آنچنان آشكار است كه نيازي به توضيح ندارد.

به عنوان یک اصولگرا، چه توصیهای به دولتی که قرار است با همراهی اصالحطلبان و اعتدالیون تا سال 1400 اداره کشور را در دست داشته باشد، دارید؟

واقعا اميدوارم كه در دولت دوم آقاي روحاني شاهد هيچگونه ناهمواري اقتصادي، فساد مالي، اختالس، دريافتهاي نجومي ...و نباشيم و كسي از سوي دولت، دريافتكننده حقوق نجومي را «سرمايه كشور» نداند. چرا كه اين كار شأنيت نظام را خدشهدار میكند.

قبول دارید که تالشهای روحانی و همکارانش در حوزه سیاست خارجی سایه جنگ را از ایران دور کرد؟

قرار نيست هر كسي بدون دليل و مبناي دقيق ادعاي رهايي از بحران و جنگ را كرد، بنده پاسخش را بدهم.

یعنی دولت یازدهم از نظر شما هیچ دستاوردی نداشت؟

هر دولتي از جمله دولت فعلي، خدمات مفيدي داشته و دارد مثل تأمين نيرو و آب و برق. البته آقای روحانی اصرار دارد ادعا كند در اين چهار سال شديدا تحت فشار بوده است. اينكه آقاي روحاني بگويد بيشتر از هر دولتي تحت فشار بودهاند، نيازمند تحليل و ارائه فهرست فشارها است. البته آقای خاتمی هم ادعا كرده بود دولتش هر ۹ روز دچار يك بحران ميشده كه پاسخش لبخند شنوندگان غير جناحي بود. روحانی در شرايطی مظلومنمايی میكند كه اين ادعا به گواهي واژههاي تندي كه ايشان نسبت به مخالفان به كار برده و به گواهي روزنامه ايران كه ارگان دولت ايشان است، قابل قبول نيست. دولتیها اگر واقعا خدمت را وظيفهای مهم میدانند بايد تالش كنند تا دولت ـ دولت همه ملت ـ هماهنگ با واليت، دولت خدمت و اخالق و مقاومت و ايستادگي باشد. درباره حرف و حدیثهای چینش کابینه چه نظری دارید؟ هر دولت، دولت كشور و ملتي است كه با رأي اكثريت به مسئوليت ميرسد. ولي پس از احراز مسئوليت قانوني و تنفيذ ولي امر، بايد دولت رهبري و همه ملت باشد و از همه نيروهاي شايسته و كارآمد استفاده كند. و اال دولت محدود در جناحها و دولت محدودنگر اگر توفيقاتي هم داشته باشد، محدود خواهد بود. رأی باالی 23 میلیونی را چطور تحلیل میکنید؟ كسب مسئوليت توسط آقاي روحاني بر اثر رأي 3۲ميليون نفر به او است. اما قدرت دولت در استفاده از همه آراء ملت و احترام به رأي ۶1 ميليوني حجتاالسالموالمسلمين رئيسي و آراء 500 هزار نفري آقاي مهندس ميرسليم، براي دولت محقق ميشود. اين را هم بايد در نظر داشت كه عامل اصلي قدرت هر دولت، رضايت و همراهي و همكاري ملت با دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.