خود را در قبال سالمت محصوران مسئول ميدانيم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

سخنگوي دولت در واكنش به وضعيت سالمتي ميرحسين موسوي و حجتاالسالم كروبي گفت: «حداقل در 10 روز گذشته در شوراي عالي امنيت جلسه نداشتيم، آخرين جلسه هم شنبه هفته قبل بوده كه بحثي در اين مورد نشد.» به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سؤال ايلنا، درباره وضعيت سالمتي ميرحسين موسوي و حجتاالسالم كروبي و اينكه آيا تاكنون بحثي در اين مورد در شوراي عالي امنيت ملي در چند روز اخير مطرح شده است يا نه، گفت: «حداقل 10 روز در شوراي عالي امنيت جلسه نداشتيم، آخرين جلسه هم شنبه هفته قبل بوده است كه بحثي در اين مورد نشد.» او خاطر نشان كرد: «ضمن آرزوي سالمتي براي اين عزيزان، انشاءا...شرايط به گونهاي شود كه دغدغهاي براي مردم و خانواده اين عزيزان و اساسا كشور وجود نداشته نباشد.» نوبخت تأكيد كرد: «همه فرزندان اين ملت هستيم و بايد تالش كنيم كه از منافع ملي دفاع كنيم و آرامش به جامعه بازگردد.» نوبخت درباره پيگيري وزير بهداشت از حال محصوران به صورت شخصي، گفت: «ترديد نكنيد آنچه وزير بهداشت و درمان انجام ميدهد، تحت نظر دولت است. ايشان عضو كابينه هستند و در راستاي تعهدات خود عمل ميكند.» او تأكيد كرد: «هر شهروند ايراني كه بيمار باشد ما براي بهبود او تالش ميكنيم. نفس بيمه سالمت براي همين است، حال چه برسد به اين عزيزان كه ما خودمان را براي سالمتيشان مسئول ميدانيم.» نوبخت ادامه داد: «اميدواريم خداوند سالمتي عاجل عنايت فرمايد، هرچه زودتر كدورتهاي به وجود آمده از ميان برود.» سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: «باب حل اين موضوع مفتوح است و مقام معظم رهبري هم در اين باره چيزي را غيرقابل حل نميدانند و اميدواريم مسئله به نحوي پيش برود كه دغدغهاي براي مردم و كشور نباشد.»

نوبخت در ادامه با اشاره مجدد به مسئله حصر گفت: «امروز مردم نسبت به سالمتي عزيزان ما نگران هستند. حصر محصول آن دوره است و همان دولت بايد پاسخگو باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.