آبان تهران01 طالیی خشت جهانی جایزه دوره سومین برگزاری

Tehran Times - - SOCIETY -

طالیــی خشــت جهانــی جایــزه دوره ســومین ســیما و صــدا خبرگــزاری خبرنــگار گــزارش بــه روز بــا همزمــان و تهــران در آبــان 10 جهــان در شــهری مدیریــت هــای طــرح بهتریــن بــرای

شــود. مــی برگــزار شــهرها جهانــی و شــهری مدیــران بــه تهــران طالیــی خشــت گفــت: پایتخــت شــهرداری مســوولین از یکــی پـروژه اجـرای در را گـذاری تاثیـر بیشـترین داوران هیـات ارزیابـی اسـاس بـر کـه شـهروندانی

شــود. مــی اهــدا انــد، داشــته شــهری پایــدار توســعه و شــهری کلیــدی و مهــم هــای شـهروندان، زندگـی کیفیـت ارتقـای هـدف بـا طالیـی خشـت جایـزه گفـت: مظفـری گشتاسـب شـهری هـای زیرسـاخت گسـترش زمینـه در المللـی بیـن تعامـالت و ارتباطـات دامنـه توسـعه مـی شـهری هـای پـروژه اجـرای در شـهرها اطالعـات و دانـش تبـادل بـه منجـر نهایـت در کـه

شـد. خواهـد برگـزار شـود

Newspapers in English

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.