زمینه در سوئد و ایران مشترک همکاری های زمینه شد بررسی مغز از برداری نقشه

Tehran Times - - SOCIETY -

در نشسـتی طـی را مغـز از بـرداری نقشـه زمینـه در مشـترک همـکاری امـکان سـوئد و ایـران کردنـد. بررسـی تهـران دانشـگاه و عمومـی بهداشـت سـامت، وزیـر ویکسـتورم گابریـل ایرنـا خبرگـزاری شـنبه سـه روز گـزارش بـه آزمایشـگاه رئیـس آی محمدرضـا بـا بـود کـرده سـفر ایـران بـه هیاتـی راس در کـه سـوئد ورزش مشـترک همکاری های زمینـه و دیدار تهـران دانشـگاه فنی پردیـس ازمغـز بـرداری نقشـه ملـی کردند. بررسـی را مغز از بـرداری نقشـه هـای پــروژه در و پژوهشـی موسسـات و ها دانشـگاه نماینـدگان از گـروه یـک از متشـکل بازدیدکننــده هیــات مغـز از بـرداری نقشـه ملـی آزمایشـگاه از همچنیـن سـوئد کشـور تجـاری هـای شـرکت همچنین بازدیـد باشـد مـی مغـز عملکـرد بررسـی بـرای تجهیـزات روزتریـن بـه و آخریـن به مجهـز کـه آوردنـد. عمـل بـه

Newspapers in English

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.