از «رایدکس» تهران تا «یونیبایک» مادرید

«گسترش‹تجارت»‹از‹برگزاری‹نمایشگا‹ههای‹دوچرخه‹در‹سراسر‹جهان‹گزارش‹م ‹یدهد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

اگرچه درباره اس//تفاده از دوچرخه در زندگی شهری ایرانی//ان هرگ//ز فرهنگس//ازی درس//تی انجام نش//ده ام//ا مردم دیر ی//ا زود مجبور خواهند ش//د برای نجات جانشان هم که شده به س//مت استفاده از دوچرخهها بروند. نمایش//گاههای مرتبط با صنعت ساخت دوچرخه در سراس//ر جهان نیز ش//اید برای تاکید بر همین امر به وجود آمدهاند. با گسترش تجارت و گزارشی از وضعیت نمایشگاههای دوچرخه همراه باشید. ‹‹نمایش/گاه‹دوچرخه‹و‹دستگا ‹ههای‹ورزشی‹ در‹پایتخت

نخس//تین دوره ای//ن رویداد س//ال 93 برگزار ش//د. نمایشگاه دوچرخه، اسکیت و صنایع و تجهیزات وابسته، در محل س//الن همایشه//ای مصالی جنوب//ی برگزار ش//د و البته بیش از ۰۶ شرکت و نش//ان معتبر داخلی و خارج//ی در آن حضور داش//تند. هدف اصلی برگزاری «نمایش//گاه ای//ران رایدک//س» بهبود کیفیت، توس//عه صنعت و حرکت به س//وی هوایی پاک، از طریق معرفی محصوالت، خدمات و ظرفیت مثبت صنعت و همچنین ارائه و اطالعرسانی درباره آخرین محصوالت، تولیدات و دس//تاوردهای نشانهای فعال و مطرح خارجی و ایرانی بوده است.

ای//ن رویداد که بهمن امس//ال س//ومین دوره خود را تجربه خواهد کرد برای دو بخش بازدیدکننده تخصصی و بازدیدکننده عمومی به مدت 4 روز فعال میش//ود که براساس آمارها بهصورت میانگین جمعیتی افزونبر ۰۰1 ه//زار نفر، ابعاد مختلف آن را مورد بازدید قرار میدهند. براس//اس آمار تهیهشده از س//وی مجری نمایشگاه 1۷ نماینده از ش//هرهای مختلف ایران در نمایشگاه امسال حض//ور پی//دا میکنند. تع//دد حضور مس//ئوالن خرید نهادها، ش//رکتها و مراکز مختل//ف دولتی و خصوصی بهمنظ//ور مذاک//ره و همچنی//ن تعام//الت تج//اری و قراردادهای منعقدشده در این نمایشگاه نیز مورد توجه و رضایت غرفهداران قرار گرفته است.

ب//ا توجه به فعالی//ت قابل توجه و تقاض//ای زیاد بازار برای محص//والت این صنف، غیراز ی//ک یا دو مجموعه ک//ه تا ۰۷درص//د قطعات دوچرخه از قبی//ل فریم، زین و میلفرم//ان را بهص//ورت تولید داخل//ی میکنند، به طور عم//ده س//ایر تولیدکنن//دگان، مونتاژکنن//ده این محص//والت هس//تند و در عمل فرآیند تولی//د در ایران انجام نمیش//ود. گرچه صادرات ای//ن محصوالت با توان رقابت پایی//ن در بخش فناوری، ظرفیت بس//یار زیادی در بخ//ش محصوالت دوچرخه ک//ودک و دوچرخههای شهری داشته و درحالحاضر نیز دوچرخههای ایرانی به صورت محدود به کشورهایی از قبیل عراق، افغانستان و تاجیکستان صادر میشوند.

‹نمایشگاه‹دوچرخه‹آلمان‹با‹0271‹غرف ‹هدار! ‹

س//ایت نمایش//گاه فریدریشهافن میزبان این رویداد اس//ت هر سال از ۰1 ش//هریور به مدت 4روز مخاطبان صنع//ت دوچرخ//ه و طرف//داران محیطزیس//ت در این نمایش//گاه حض//ور پی//دا میکنن//د ت//ا از جدیدتری//ن رونماییها با خبر شوند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، نمایش//گاه دوچرخه آلمان (یوروبایک) نمایش//گاه پیش//رو جهانی در صنع//ت دوچرخهس//واری اس//ت. تمامی نوآوریها، شرکتها، خبرنگاران و افراد با س//لیقههای مختل//ف از کل جهان در این نمایش//گاه حضور دارند و ب//ازار جهانی پر کشش دوچرخه در محیط حرفهای اینجا گس//ترش مییابد. در هی//چ جای دیگری به اندازه نمایش//گاه دوچرخ//ه آلمان این هم//ه ن//وآوری، تنوع و فناوری پیش//رفته را نمیت//وان دی//د و این عالقه و اش//تیاق ب//ه دوچرخ//ه بس//یار محس//وس و رو به گسترش اس//ت. نمایشگاه دوچرخه آلمان منبع الهام و ایده ب//رای محصوالت آینده اس//ت. پس اگر میخواهید سهمی از بازار پرتالطم و رقابتی دوچرخه داشته باشید، باید در نمایش//گاه دوچرخه آلمان حضور پیدا کنید. براس//اس آماره//ای موجود در وبسایت رس//می این رویداد 2سال قبل، ۶4هزار بازدیدکننده از 111 کشور جهان برای حضور در نمایش//گاه دوچرخه آلمان ثبت نام کرده بودن//د. بینالملل//ی و تجاری بودن نمایش//گاه دوچرخه آلمان، آن را به نمایش//گاه تجاری پیشرو در این صنعت تبدیل کرده است. این رویداد تعدادی کنفرانس خبری بسیار مهم نیز دارد.

1845 خبرنگار در س//ال 41۰2میالدی برای پوشش سلیقههای مختلف در نمایش//گاه دوچرخه اروپا حضور داشتند که احتماال در هیچ جای دیگری حضور این همه خبرنگار به منظور پوشش خبری سابقه نداشته است.

بازدیدکنن//دگان تج//اری، غرف//هداران و خبرن//گاران از کل دنی//ا در س//ال 41۰2میالدی ب//رای تبادل نظر، س//لیقه و دانش با هم مالقات کردن//د. به همین دالیل است که نمایش//گاه دوچرخه آلمان، نمایشگاهی تجاری با موفقیتهای بسیار باال است. 142۰ غرفهدار حرفهای از ۶ قاره با ۰۰3 ش//رکت پیش//رو در آلمان آشنا شدند و در کن//ار هم به عنوان مش//ارکتکنندگان این رویداد حضور داشتند. این نمایشگاه همچنین دارای یک بخش جذاب و متفاوت به نام «روز دمو» اس//ت. این برنامه برای 9دوره متوالی در نمایشگاه دوچرخه اروپ//ا برگزار میش//ود. یک روز قبل از ش//روع رسمی نمایشگاه، نشانهای بینالمللی محصوالتی که برای فصل پیش رو تولید کردهاند را برای بازدیدکنندگان و خبرگزاریها به نمایش میگذارند. ‹‹‹نمایشگاه‹دوچرخه‹ورونا

هر س//ال از یکم تا سوم بهمن در مرکز نمایش//گاهی )Veronafiere(»ا//نورو« روی//دادی جذاب ب//رای ورزش دوس//تان برگزار میش//ود. نمایش//گاه موتورسیکلت و دوچرخ//ه ورون//ا بی//ش از ۰51ه//زار بازدیدکنن//ده از سراس//ر دنی//ا دارد. در س//ال 51۰2میالدی حدود ۰۰۶ ش//رکت (از بزرگترین نش//انهای س//اخت و تولید دوچرخه و پارکینگهای ش//ناخته ش//ده تا مهمترین مش//تریان سفارش//ی)، لوازم ورزش//ی، لوازم جانبی، لوازم نمایش//گاهی و پوش//اک در این رویداد حضور داش//تند. امسال هم گفته میشود که همین میزان مشارکتکننده حضور خواهند داشت. این رویداد 3روزه و هیجانانگیز پر از س//وژههای جذاب ب//رای طرفداران دوچرخه در جهان اس//ت. بخشهای مختلف نمایشگاه دوچرخه در این رویداد نیز به ش//کلی جدا شدهاند که از سردرگمی مخاطبان جلوگیری میکند.

بخش نخس//ت مربوط ب//ه دوچرخههای کافه ریس//ر ‪)Café Racer(‬ اس//ت. این س//الن به تازگی و در سال 41۰2میالدی اضافه ش//ده اس//ت. یک س//الن کامل به ای//ن بخش اختصاص داده ش//ده که توجه بس//یاری را ب//ه خود جلب کرده به ویژه ش//رکتهای ک//ه به دنبال یافتن آخرین تح//والت و گرایشهای بازار هس//تند. از نخس//تین دوره برگزاری، ورود رسانههای تاثیرگذار و پر نفوذ موجب تولد مسابقات دوچرخهسواری با نام Café( )Racer ش//د. رویدادی پر هیجان که رویارویی میان متخصصان حرفهای پیش//رو و مشتریان نوظهور ای//ن ب//ازار اس//ت. بخ//ش مربوط ب//ه طرح و ایدههای نو ؛)Custom( این بخش احتماال گل س//ر سبد نمایشگاهاس//ت. سالنی با عن//وان «پیش//تاز قطع//ی» در رویداد ب//زرگ ایتالی//ا وج//ود دارد و برای س//الهای طوالنی بشترین توجه مش//تریان وی//ژه و مش//تریان عالقهمند به جدیدترینهای ب//ازار را ب//ه خ//ود جل//ب میکند. ای//ن بخش بیش از ۰۰2 غرف//هدار، از قبی//ل بهتری//ن فع//االن، بزرگتری//ن توزیعکنن//دگان ل//وازم جانب//ی، پوش//اک و فروشنده را در خود جای میدهد. قس//متی که بازدید از آن برای طرف//داران و بازیکن//ان اصل//ی این حوزه ضروری است. بخش س//وم مربوط به دوچرخههای اسپرت )Sport( است. حضور مهمترین تیمهای قهرمانی ای//ن بخ//ش را به وی//ژه وقتی که ش//رکتهای غرفهدار مش//اهیر و پیشکسوتان هس//تند، پررنگتر میکند. این قس//مت همچون رویدادی رقابتی برای غرفهداران است ک//ه طیف وس//یعی از محص//والت، اب//زار و تجهیزات و پوشاک را به نمایش میگذارند. تنوع در ارائه محصوالت و فرصت دیدار با تولیدکنن//دگان، برای بازدیدکنندگان امکان لذت بردن از جدیدترینهای این صنعت را فراهم میکند. در طول دوره برگزاری این نمایش//گاه در س//ال 41۰2میالدی، پیشکسوتان مسابقات دوچرخهسواری از کشورهای مختلف در این بخش حضور داشتند.

بخش تورینگ و آفرود نی//ز بهعنوان چهارمین بخش مورد توجه قرار میگیرند. دنیای ماجراجویی و س//فر را نباید از دس//ت داد. این بخش همان بخش//ی اس//ت که طی//ف متنوعی از مخاطب//ان، ه//م بازدیدکنندگان هم غرف//هداران را ب//ه خود ج//ذب میکند. وقت//ی نوبت به بخ//ش تورینگ میرس//د، طبیعی خواهد ب//ود که وارد دنیایی از لوازم جانبی و محصوالت و تجهیزات سفارشی «بس//ته به نوع وس//یله نقلیه و نوع کاربری آنها» شویم. Enduro و cross ب//ا تح//والت چش//مگیر در ب//ازار هیجانانگیزترینهای س//ال هس//تند، دوچرخهسواران و ش//رکتهایی که به این نمایش//گاه جذب میشوند، به لطف تیمهای رس//می، رانندگان و عالقهمندان همیشه ستونهای اصلی این بازار بودهاند.

‹یونی‹بایک‹مادرید ‹

باز هم یک کش//ور اروپایی! مرکز نمایشگاهی Feria ‪de Madrid‬ از ۶1 تا 19 شهریور هر سال میزبان این رویداد اس//ت. این روی//داد در 3 روز، جدیدترین اخبار و روندها را در یک جا جمع میکند. برنامه این نمایش//گاه تجاری شامل نمایش و ارائه، رقابت و سایر فعالیتهاست. حضور در این نمایش//گاه برای افراد حرفهای و همچنین عم//وم م//ردم آزاد اس//ت و جدیدتری//ن محص//والت، نوآوریها و پیش//رفتها به نمایش گذاش//ته میش//وند. موضوعهای دیگر زیرپوش//ش در این نمایشگاه عبارتند از مد و پوشاک، قطعات و لوازم یدکی، دوچرخهسواری، فناوریهای مرتبط به دوچرخه، بیومکانیک، س//المت و تغذیه.

نمایش//گاه لوازم دوچرخه مادری//د دارای چند بخش اساس//ی اس//ت. نخس//تین و مهمتری//ن بخ//ش یعنی دوچرخهها ش//امل کوهستان، جاده، ش//هری، ،BMX ورزشی (برای ورزشهای سهگانه) و دوچرخه الکترونیکی اس//ت. بخش دوم مد و پوش//اک دوچرخهسواری است. بخش س//وم لوازم جانبی دوچرخهسواری و تجهیزات و لوازم جانبی ورزشهای س//هگانه را ش//امل میشود. در بخش چهارم س//فر با دوچرخه و فن//اوری و بیومکانیک برای دوچرخهسواری را داریم. در بخش پنجم، سالمت و تغذیه، محصوالت جدید، رقابتها و باشگاهها و همچنین فدراس//یونها و هیاتهای رس//می را داری//م. در بخش ششم نیز نش//ریات فعال هس//تند. فعالیتهایی که در نمایشگاه «یونی بایک» اسپانیا ۷1۰2 انجام میشود نیز ش//امل البراتور آموزشی، مس//یر دموی دوچرخه شهری و دوچرخه الکترونیکی، مس//یر کودکان، مس//یر ایمنی جاده، کالس پیش//رفته دوچرخهسواری در فضای بسته و هنرنمایی با دوچرخه است.

به عقیده بس//یاری از کارشناسان، نمایشگاه دوچرخه اس//پانیا مکان ایدهآلی ب//رای برقراری رواب//ط تجاری و حرف//های و تقویت رواب//ط تجاری موجود اس//ت. ارائه نش//انها، محص//والت و خدم//ات جدی//د و نمای//ش محصوالت، رشد و ارتقای پروفایل کسبوکار، دسترسی به تعداد زیادی مشتری نهایی با گزینه فروش مستقیم و کسب اطالعات درباره روند بازار و پیشرفتهای جدید در هر بخش از دیگر مزایای حضور در این نمایشگاه است.

نمایش//گاه لوازم دوچرخه مادری//د که گروههای هدف آن بازدیدکنن//دگان حرف//های و مصرفکنندگان نهایی هس//تند، از زمان نخستین دوره برگزاری خود به عنوان یک ابزار تجاری کارآمد و سودآور به اثبات رسیده است. این رویداد به دلیل ارتباط و حضور همیشگی رسانههای بینالملل//ی یک//ی از بهترین روشها ب//رای تبلیغات کم هزینه و بیدردسر به شمار میآید.

منابع:

درباره استفاده از دوچرخه هرگز فرهنگسازی درستی انجام نشده اما مردم

دیر یا زود مجبور خواهند شد به سمت استفاده از دوچرخهها

بروند

eurobike-show.com motorbikeexpo.it ilikevents.com

ifema.es

پاییز که میش/ود، گلوی آس/مان چرک میکند! بیپرده باید گفت آلودگی هوا نفس زندگی را از مردم گرفته و آمارهای مختلف از افزایش میزان مرگومیر در بیماران تنفسی خبر میدهد. هر سال در پاییز و زمستان اوضاع در کالنشهرهای ایران همین اس/ت. همین که چند روزی باد یا...

منبع: کتاب اصول و فنون برگزاری نمایشگاه به قلم سید حسین میرظفرجویان بخشهای مختلف نمایشگاه دوچرخه ورونا به شکلی جدا شدهاند که مخاطب سردرگم نشود

مرکز نمایشگاهی ‪Feria de Madrid‬ از61تا91شهریور هر سال میزبان نمایشگاه یونیبایک است هر سال از 10 شهریور به مدت 4روز مخاطبان صنعت دوچرخه و طرفداران محیطزیست در نمایشگاه آلمان حضور پیدا میکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.