قوانین، سدی در مسیر تزریق سرمایه

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ح//وزه فناوری اطالع//ات یکی از حوزهه//ای پربازده اقتصادی اس//ت که از ظرفیتهای بس//یاری برای س//رمایهگذاری برخوردار اس//ت، اما موانعی مانند قوانین کس//بوکار باعث شده س//رمایهگذاران، به ویژه سرمایهگذاران خارجی با وس//واس بیش//تری جوانب گوناگون ورود به این حوزه را مورد ارزیابی قرار دهند. این حوزه توانسته سهمی ۷/۲درصدی را از تولید ناخالص داخلی از آن خود س//ازد و بنابر آنچه در برنامه ششم توسعه آورده شده، ایران در نظر دارد سهم این حوزه را از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد افزایش دهد، اما تحقق چنین برنامهای نیازمند افزایش سرمایهگذاری است که بهطور طبیعی عالوه بر س//رمایهگذاران داخلی، پای سرمایهگذاران خارجی را نیز به ایران باز میکند. اجرایی ش//دن برجام و افزای//ش مذاکرات دوجانبه نی//ز امیدها را برای تحقق این وعده پررنگتر س//اخت. ایران در نظر دارد از این مس//یر عالوه بر توس//عه کس//بوکارهای داخلی و افزایش بازده اقتصادی این حوزه، دانش و فناوری را نیز وارد کشور کند و همزمان راهی برای ورود به بازارهای بین المللی بیابد. اما در این مس//یر چالشهایی نیز وجود دارد که باعث شده حجم مذاکرات انجام شده با حجم قراردادهای دوجانبه همخوانی نداشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.