آغاز صادرات گندم

Tejarat Daily - - صفحه اول -

در جلسه س//تاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اجرایی رییسجمهوری برگزار ش//د، مقرر ش//د از هفته آینده در چارچوب مصوبات تنظیم بازار صادرات گندم از طریق سیکل صادراتی بورس کاالی کشور آغاز شود.

به گزارش پایگاه اطالعرس//انی معاونت اجرایی ریاس//تجمهوری، جلس//ه ستاد تنظیم بازار عصر دوش//نبه به ریاست معاون اجرایی رییسجمهوری برگزار شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت تامین کاالی اساسی، حساس و ضروری کشور ارائه و تصمیمهای الزم اتخاذ شد.

همچنین گزارش//ی از اقدامات مربوط به صادرات گندم ارائه و مقرر ش//د از هفته آین//ده در چارچوب مصوبات تنظیم بازار صادرات گندم از طریق س//یکل صادراتی بورس کاالی کشور آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.