انتصاب جدید در اتاق ایران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ریی//س اتاق بازرگان//ی ایران، رییس و اعضای «ش//ورایعالی راهب//ردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران» را منصوب کرد. غالمحسین شافعی، در حکمی یحییآلاسحاق را به سمت رییس و در احکام دیگر عالء میرمحمد صادقی، علیرضا اشرف، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، حسین نقره کارشیرازی، مرتضی اهللداد، ابراهیم بهادرانی، محمد عیدیان، علی کریمی و احمد میرمحمد صادقی را به عضویت شورای عالی راهبردی اقتص//اد مقاومتی اتاق بازرگانی ایران منصوب کرد. در احکام صادرش//ده از س//وی رییس اتاق بازرگانی ایران آمده است: امید است با عنایات خداوند بزرگ و با همت و هم//کاری اعضای محترم و مجموعه اتاق بازرگانی ایران این ش//ورا توفیق یابد با ایجاد فضا و زمینههای مس//اعد اقدامات موثری برای اس//تقرار اقتصاد مقاومتی در کشور، بهویژه در بخش مردمی اقتصاد بهعمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.