تسهیالت فقط ارزی اعطا شود

Tejarat Daily - - صفحه اول -

صن//دوق توس//عه مل//ی زمان//ی که تاس//یس ش//د قرار بود بیننس//لی باش//د؛ یعنی برای نسلهای آینده هم کارکرد داش//ته باش//د. قرار ب//ود مناب//ع آن صرف پروژهه//ای دولتی نش//ود و به کمک بخ//ش خصوصی بیای//د. ق//رار ب//ود منابع در آنجا ذخیره ش//ود و وامها یا س//ود به صندوق بازگردد تا موج//ودی صندوق باال برود و نس//لهای آینده از ای//ن منابع زیرزمینی که تبدیل به ارز ش//ده استفاده کنند.

در نهای//ت هم اینکه قرار بود نرخ بازپرداخت، الیبور به اضافه 2درصد باشد که در حال حاضر بیشتر از آن دریافت میشود.

ب//ا این ح//ال اتفاقی که افت//اد برخالف اینها بود. در بس//یاری از موارد دولت از منابع موجود در صندوق توس//عه ملی استفاده و آن را صرف پروژهه//ای دولتی میکند ک//ه این امر صحیح نیست و برخالف اساسنامه صندوق است.

از سوی دیگر، مجلس تصویب کرد که بخشی از مناب//ع صن//دوق تبدیل به تس//هیالت ریالی ارزانقیمت شود، در صورتی که تسهیالت ریالی به صندوق برگش//ت داده نشد و این به معنی از دست رفتن منابع صندوق است و قابلیت اینکه به ارز تبدیل شود و برای نسلهای بعدی بماند هم وجود ندارد.

موض//وع بعدی اینک//ه راه اس//تفاده از منابع صن//دوق برای بخش خصوصی س//خت اس//ت و ش//بهدولتیها بهت//ر میتوانن//د از آن نف//ع ببرند. بخ//ش خصوصی باید درخواس//ت خود را به س//ازمانها و دس//تگاههای مختلف بدهد و بروکراس//ی خ//اص این بخ//ش در نهایت به نتیجهای نمیرسد.

ضمن اینکه بانک وثیقههای بس//یار سنگین از واحدها میخواهد که درنهایت هم در مرحله هیات امنای صندوق میماند و به جایی نخواهد رسید.

ب//ه ط//ور معم//ول اگ//ر متقاض//ی از بخش خصوصی باش//د درخواس//ت بیجواب میماند؛ اما اگر از ش//بهدولتیها باش//د مانند بخشهای خودرو، فوالد، پتروشیمی ...و به راحتی صاحب تسهیالت میشود.

صندوق توس//عه ملی باید مدیریت مس//تقل داشته باشد و در شرح وظایف آن تعریف کنند که تس//هیالت به صورت ارزی اعطا و به صورت ارزی ه//م پس گرفته ش//ود تا مناب//ع به ریال تبدیل نشود.

مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.