مراودات تجاری بانک توسعه صادرات با ۰۹ بانک

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدیرعامل بانک توس//عه صادرات گفت: پس از امضای برجام، بانک توس//عه صادرات م//راودات تجاری خود را با بیش از ۰۹ بانک در ۵۶ کشور از سر گرفته است.

علی صالحآبادی در گفتوگو با ای ِبنا، با اشاره به عملکرد مبادالت ارزی بانک توس//عه صادرات گفت: پس از امضای توافقنامه هس//تهای در ۳۲ بانک افتتاح حساب کردیم، با ۵۶ کشور و ۰۹ بانک نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم میتوانیم مراوده تجاری داش//ته باش//یم. برقراری روابط کارگزاری به معنای پذیرش السیهای ایرانی یا بالعکس خواهد بود. برقراری روابط و افتتاح حس//اب مقولهای جدا اس//ت که هر دو ایجاد شده است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: این بانک با ۰۲ کش//ور اروپایی، ۷۱ کشور آس//یایی و ۴ کش//ور افریقایی در ارتباط است که ترکیه، بلژیک، آلمان، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، هند، کره، ژاپن و چین از مهمترین آنها هستند.

وی درباره برنامههای بانک توس//عه ص//ادرات تا پایان سال گفت: گس//ترش روابط کارگزاری و برقراری ارتباط با اگزیم بانکهای کش//ورهای هدف (ترکیه، کرهجنوبی و مجارس//تان) به منظور اخذ خط اعتباری جزو برنامههای این بانک است. از آنجایی که اخذ خطوط اعتباری از سایر کش//ورها برای واردات کاالها است از ابتدای سال تاکنون فقط اعطای خط اعتباری به س//ایر کش//ورها داش//تهایم. صالحآب//ادی ادامه داد: در بخش صادرات؛ بانک توس//عه صادرات خطوط اعتباری به کشورهای روسیه، ارمنستان و عراق پرداخت کرده اس//ت که از ای//ن میان ۳۸میلیون یورو خ//ط اعتباری به ارمنس//تان و ۰۰۲ میلیون دالر به پیمانکاران خدمات فنی و مهندس//ی ایرانی در عراق ارائه شده است.

مدیرعام//ل بان//ک توس//عه ص//ادرات بی//ان ک//رد: صادرکنندگان ایرانی اگر بتوانند در کش//ورهای مختلف ب//ازار هدف بانکهای معتبر را که با آنه//ا مراوده دارند به ما معرفی کنند، بانک توس//عه صادرات نیز میتواند با این بانکها ارتباط برقرار کرده و خطوط اعتباری از طریق آنها در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار دهد.

وی ادام//ه داد: بدی//ن ترتی//ب که صادرکنن//ده زمان صادرات کاالی خود هزینه تمام ش//ده را از بانک توس//عه صادرات میگیرد و بانک توس//عه صادرات نیز دو سال بعد آن مبل//غ را از بانک مورد تایید در کش//ور مقصد دریافت میکن//د. میتوان نام ای//ن نوع مراوده تج//اری را فروش نس//یهای گذاش//ت با این تفاوت که صادرکننده پول خود را بهصورت نقد از بانک توس//عه صادرات دریافت میکند؛ هزینه س//ود نیز از خریدار دریافت میش//ود. صالحآبادی ادامه داد: کمک مالی راهحلی برای توسعه صادرات است، به همین منظور صندوق توسعه ملی نیز یکمیلیون دالر س//پردهگذاری در بانکها برای تقویت ص//ادرات در نظر گرفته است.

مدیرعامل بانک توس//عه صادرات با اشاره به تکنرخی ش//دن ارز بیان کرد: تکنرخی ش//دن ارز نیازمند شرایط متفاوتی است، حجم و س//هولت دسترسی بانک مرکزی ب//ه منابع خود برای نقل و انتقاالت ارزی یکی از مهمترین ش//رایط در بحث تکنرخی کردن ارز است. بانک مرکزی ارز حاص//ل از نف//ت را در اختیار دارد و ب//ازار ارز را تنظیم میکن//د، همچنین از آنجایی که سیس//تم ارزی کش//ور شناور مدیریت شده است بانک مرکزی به خوبی میتواند در این بخش وارد شده و مدیریت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.