هگمتانه در یک قدمی یلدای 7هزار ساله

Tejarat Daily - - صفحه اول -

کارشناس مردمشناسی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان گفت: یلدا یک میراث غنی در تاریخ ایران با قدمت 7هزار سال است.

فریبا نعمتی که برای ارائه پژوهش مردمشناس//ی از بی//ش از ۰۰6 روس//تا و شهرس//تانهای کش//ور بهعن//وان پژوهش//گر برتر در همایش هش//تادمین سالگرد مردمشناسی کشور در روزهای اخیر انتخاب ش//د، در زمینه آیین س//نتی همدانیها در یلدا، در گفتوگو با ایس//نا، افزود: همدانیها در آیین 7هزار ساله یلدا در خانه بزرگان فامیل گردهم میآیند تا با برگزاری یک جشن زیبا در کنار یکدیگر به خواندن ش//اهنامه و گرفتن فال حاف//ظ و خوردن هندوانه و انار بپردازند.

وی به تاریخ غنی ایران اش//اره کرد و یادآور شد: 7هزار س//ال پیش نیاکان ما به دانش گاهش//ماری دست پیدا کردند و دریافتند نخستین شب زمستان بلندترین شب سال است و از آن پس یلدا به آیینی ماندگار تبدیل شد.

این کارش//ناس مردمشناسی همچنین بیان کرد: از س//الیان س//ال پیش در این ش//ب همه دور هم جمع میش//دند و با برافروختن آتش از خورش//ید طل//ب برک//ت میکردند. آیین ش//ب یلدا یا ش//ب چله، خوردن آجیل ویژه، هندوانه، انار و ش//یرینی و میوههای گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نش//انه برکت، تندرس//تی، فراوانی و شادکامی در بین مردم همدان است.

این پژوهش//گر برتر مردمشناسی عنوان کرد: این جشن که یکی از کهنترین جشنهای ایرانباستان است در اصطالح به آن شب چله هم میگویند. چله بزرگ از یکمین روز دی جش//ن «خرم روز» تا دهم بهمن که جشن «سده» اس//ت، به طول میانجامد و آن را چل//ه بزرگ مینامند به آن علت که ش//دت سرما بیشتر است، آنگاه چله کوچک فرا میرسد که از ۰۱ بهمن تا ۰۲ اسفند به طول میانجامد و سرما کمکم کاسته میشود.

نعمتی افزود: چله اول که نخس//تین روز زمستان یا نخس//تین ش//ب آن اس//ت تولد مهر و خورشید شکستناپذیر است چرا که مردم دورههای گذشته پایه زندگیش//ان بر کشاورزی و چوپانی قرار داشت و در طول س//ال با سپری شدن فصلها و تضادهای طبیعت خو داشتند و بر اثر تجربه و گذشت زمان با گردش خورش//ید و تغییر فصول و بلندی و کوتاهی روز و ش//ب و جهت حرکت و قرار ستارگان آشنایی یافته و کارها و فعالیتش//ان را براساس آن تنظیم میکردند و به تدریج دریافتند که کوتاهترین روزها آخرین روز پاییز یعنی سیام آذر و بلندترین شبها ش//ب اول زمستان اس//ت اما بالفاصله بعد از این با آغاز دی روزها بلندتر و شبها کوتاهتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.