برپایی نمایشگاه صنعت حفاری در خوزستان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رییس انجمن س//ازندگان تجهیزات نفتی خوزس//تان از حضور ۰5 ش//رکتکننده خوزستانی شامل سازندگان و مراک//ز علمی و دانشبنیان در چهاردهمین نمایش//گاه صنعت حفاری خوزستان خبرداد.

به گزارش ایس//نا، عل//ی کرانی اظهار ک//رد: حضور در ۲ نمایشگاه نفت و حفاری که با اختالف یکماه از یکدیگر برگزار میشوند، برای س//ازندگان خوزستانی گران تمام میش//ود و این ظرفیت برای آنها وج//ود ندارد که بتوانند در یکم//اه در ۲ نمایش//گاه تخصصی حض//ور یابند. وی افزود: همین موضوع موجب شد که تعدادی از سازندگان خوزستانی در نمایشگاه نفت و تعدادی از آنها در نمایشگاه حفاری ش//رکت کردند و بنابراین با این شرایط نمیتوانیم شاهد حضور حداکثری و نمایش کامل ظرفیت سازندگان اس//تان در این نمایش//گاهها باش//یم. کرانی با اش//اره به نشس//ت اخیر بی//ن انجمن س//ازندگان تجهیزات نفتی و مدیرعام//ل ش//رکت حف//اری ایران و طرح مش//کالت و دغدغهه//ای س//ازندگان تصریح کرد: در این نشس//ت عنوان کردیم که نمایش//گاه محل عرضه و تقاضا اس//ت و اصل برگزاری اینگونه نمایشگاهها معرفی توانمندیهای سازندگان داخلی و آشنایی کارفرمایان با این ظرفیتهای ساخت داخل اس//ت و نباید این اصل فراموش شود. وی با اش//اره به اینکه مدیرعامل ش//رکت حفاری ایران در این نشست از تش//کیل کمیته عالی سازندگان در این شرکت خب//رداد و عنوان کرد: مدیرعامل این ش//رکت اعالم کرد که ی//ک نماینده از انجم//ن س//ازندگان تجهیزات نفتی خوزس//تانی در ای//ن کمیته حضور خواهد داش//ت که در این کمیته موضوعهای مرتبط با س//اخت داخل کاال مورد بررسی قرار میگیرد. کرانی بیان کرد: حصور در نمایشگاه صنعت حفاری فرصت بسیار خوبی برای سازندگان است که خوش//بختانه امسال شرکت نمایشگاههای بینالمللی اس//تان برای حضور شرکتکنندگان خوزستانی تخفیف ۰5 درصدی قائل شده است که این موضوع مشوقی برای س//ازندگان و عاملی تاثیرگذار بوده اس//ت. وی با اشاره به دیگر موضوعهای مطرحش//ده در این نشست عنوان کرد: در این نشست درخواست کردیم که نوع نگاه به سازندگان خوزس//تانی یکسان و برابر باش//د زیرا توان و ظرفیت آنها برابر اس//ت و این نگاه و نوع روابط باعث نشود که به برخی س//ازندگان کار زیادی س//پرده ش//ود و برخی بینصیب بمانن//د که مدیرعامل ش//رکت حفاری نیز ق//ول داد این موضوع را پیگیری و بررسی کند.

این رویداد از یکم تا چهارم دی دایر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.