ارتقای صنعت روشنایی با برگزاری همایش نورپردازی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

همایش بینالمللی روش//نایی و نورپردازی ای//ران ‪Iran Lighting Design(‬ )Conference یا به اختصار )ILDC( یک رویداد علمی اس//ت که با تالش برخی از مهمترین دس//تاندرکاران این صنعت در جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود. این همایش نخس//تین دوره برگزاری خود را آذر س//ال ۲۹۳۱ و در یکی از زیباترین و قدیمیترین ش//هرهای ایران یعنی شیراز و با حضور حدود ۰۰۲۱ نفر از عالقهمندان ای//ن حوزه تجربه کرد. پس از موفقیت نخس//تین دوره برگزاری، این همایش بیش از پیش مورد توجه مخاطبان آن قرار گرفت و به این ترتیب دومین دوره همایش کمتر از یکسال بعد در آبان ۳۹۳۱ در هتل المپیک شهر تهران، در اندازهای به مراتب بزرگتر و با پوش//ش گستردهتری از مخاطبان، موفقتر و با کیفیت باالتری از لحاظ اجرایی و علمی برگزار ش//د. س//ومین دوره از این همایش قرار اس//ت در روزهای ۰۲ تا ۴۲ دی سالجاری برگزار شود و میتواند فرصت مناسبی برای فعاالن این حوزه باشد تا مردم را کمی بیشتر با آن آشنا کرده و جایگاه این صنعت را ارتقا دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.