پایان پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی ایران در مازندران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

پانزدهمین نمایش//گاه صنایع غذای//ی ایران در مازن//دران در حال//ی ب//ه کار خود پای//ان داد که مدی//ر اجرایی این نمایش//گاه از عملکرد مدیریت محل دائم//ی نمایش//گاههای مازن//دران واقع در قائمش//هر اظه//ار نارضایت//ی کرده و س//طح این نمایش//گاه را در عرضه خدمات و امکانات بس//یار ضعیف دانس//ت. به گزارش عصر نمایش//گاه، مدیر اجرای//ی پانزدهمین نمایش//گاه بینالمللی صنایع غذایی مازندران با بیان اینکه نش//انهای زیادی از سراس//ر ایران در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی مازندران شرکت کردند، اظهار کرد: متاسفانه ضعفهایی که سال گذشته در مجموعه نمایش//گاهی قائمشهر وجود داش//ت هنوز مرتفع نش//ده به گونهای که سیس//تمهای گرمایشی این مجموعه نتوانس//ته رضایت غرفهداران را به همراه داش//ته باش//د. یکی از غرفهداران نیز گفت: شدت س//رمای موجود در س//الن افرا به ح//دی بود که باره//ا تصمیم گرفت//م غرفه را جم//ع و به تهران باز گردم.

یک//ی از بازدیدکنن//دگان این نمایش//گاه نیز با ابراز گلهمن//دی از دریافت ح//ق پارکینگ گفت: به چ//ه دلی//ل و منظ//وری باید ب//رای پارکینگ بازدیدکنندگان تعرفه تعریف شود و از هر خودرو هزار تومان دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.