استقبال 03هزار گردشگر از جشنواره سفره ایرانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

معاون گردش//گری اس//تان ف//ارس اس//تقبال از جش//نواره س//فره ایرانی؛ فرهنگ گردشگری که در شیراز برگزار شد را خوب توصیف کرد.

به گ//زارش روابط عمومی میراث فرهنگی فارس، سید موید محسننژاد، گفت: جشنواره سفره ایرانی؛ فرهنگ گردشگری از 5۲ تا 7۲ آذر در شیراز برگزار ش//د. وی با بیان اینکه بیش از ۰۳هزار گردشگر در این جشنواره شرکت و از نمایشگاه برپا شده بازدید کردن//د، گفت: گردش//گری خوراک، یک//ی از انواع گردش//گری مد نظر گردش//گران داخلی و خارجی اس//ت که هر سال افراد بیش//تری را به خود جذب میکند.

محسننژاد گفت: در جشنواره امسال، گروههایی از استانهای فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ش//رکت کرده و بخش//ی از غذاهای س//نتی طبخ ش//ده در این اس//تانها را به نمایش گذاشتند. معاون گردش//گری فارس یادآور ش//د: با توجه به اس//تقبال خوب از این جش//نواره، سومین جشنواره غذاهای س//نتی استان فارس در محل باغ ملی ش//یراز برپا ش//د که تا ۰۳ آذر ادامه دارد. محس//ننژاد گفت: اس//تان فارس متش//کل از قومیتهای مختلفی است و به همین لحاظ تنوعی از فرهنگها، آداب و رس//وم مختل//ف زندگی را در خود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.