از «وازار» تا نمایشگاه!

Tejarat Daily - - صفحه اول -

با توجه به تمدن ایران زمین و وجود بازارها در کنار بنادر و داخل شهرها، میتوان متوجه شد که از دیرباز ایرانیان عالقه و توجهی خاص به تجارت و ایج//اد ب//ازار داش//تهاند. واژه «ب//ازار» در زبان پهلوی به شکل «وازار» آمده که به معنای محل داد و ستد و اجتماع است. بازار در تمدن ایران و جهان سابقه چند هزار ساله دارد. از همان هنگام که انس//ان موفق به تولید محصول بیشتر از نیاز خود شد و به فکر مبادله آن با دیگر محصوالت و تولیدات مورد نیاز خود افتاد، مراحل شکلگیری بازار آغاز ش//د. ب//رای این منظ//ور ابتدا فضاهای گس//تردهای را در مجاورت روس//تاهای بزرگ به ای//ن کار اختصاص دادند که در فصولی از س//ال و به تدریج در روزهای//ی از هفته، محل اجتماع، داد و س//تد و مبادله منطقه بود. سپس به دنبال گسترش جوامع و مبادالت، زمان، مکان، شکل و س//اختار آن نیز دچار تغییرات و تحوالت کاملی ش//د و به تدری//ج از حالت موقت ب//ه دائمی و از وضعیت فاقد س//رپناه و معماری به ساختارهای معماری متشکل و دائمی تبدیل شد.

بازارهای مکاره (نمایشگاههای فروش کاالهای مصرفی) غیراز بنادر و ش//هرهای بزرگ در مسیر راهه//ای بازرگان//ی همچ//ون جاده ابریش//م که از ای//ران عب//ور میکرد نیز بر پا میش//د. بر پایه اطالع//ات موجود در منابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کم//ا بیش همه ش//هرهای قدیم//ی، فضاهایی س//اخته شدهای وجود داش//ت که بهصورت بازار و به منظور نمایش//گاههای موقتی و دائمی مورد استفاده قرار میگرفت. مجموع بازارهای موجود در ش//هرهای اس//المی ع//الوه ب//ر کارکردهای اقتص//ادی و تج//اری، در زمینهه//ای مختل//ف اجتماع//ی، مذهب//ی و سیاس//ی نق//ش غیرقابل انکاری داش//ته و به همراه مساجد جامع، بخش مهم و مرکزی بافت قدی//م را به وجود میآورده است.

در دوره قاجاریه به همت عباس میرزا نمایشگاه بزرگی در تبریز برپا ش//د ک//ه در آن مصنوعات ایران به نمایش درآمد، در این نمایشگاه تجاری، از کش//ورهای روس//یه و عثمانی نی//ز بازرگانانی حضور داشتند.

ناصرالدین ش//اه در س//فر اول خود به غرب در س//ال 1248 هجری از نمایش//گاه بزرگ وین در کش//ور اتریش بازدید به عم//ل آورد و با توجه به تحت تاثیر قرارگرفتن زیبایی و بزرگی نمایشگاه، پس از بازگش//ت به ایران تصمیم گرفت همچون آنها، محلی برای احداث نمایش//گاهها اختصاص و نس//بت به س//اخت و راهاندازی نمایشگاه اقدام کند. مش//ارکت ایران در نمایش//گاههای خارج از کش//ور برای نخس//تینبار به سال 1581میالدی مصادف با برپایی نمایش//گاه قص//ر بلورین لندن باز میشود که با اعالمیه میرزاتقیخان امیرکبیر صاحبان صنایع در این نمایش//گاه ش//رکت و در آن کااله//ای ایرانی از جمل//ه پارچههای قلمکار، فرش و صنایعدس//تی، کاشی و انواع خشکبار به نمایشگذارده ش//دند در کش//ور ایران نخستین نمایش//گاه بزرگ صنعتی در سال 133۷ برگزار ش//د. ای//ن نمایش//گاه به ط//ور عمده ب//ه صنایع پیشرفته اختصاص داش//ته و دولت ایتالیا تمامی تولی//دات صنعت//ی خ//ود را در ایران ب//ه معرض نمایش و فروش گذاش//ت. به دنبال این نمایشگاه و موف//ق ب//ودن آن، دولت تصمی//م گرفت در پی جلس//ات متعدد با صنعتگران و بازرگانان و اظهار تمایل آنها، نمایشگاهی شایسته نام ایران بهوجود بیاورد و پیرو این تصمیم بخشی از اراضی اوین در ش//مال تهران (حدود 2 میلیون مترمربع) به این امر اختصاص یافت و کلنگ احداث این نمایشگاه در س//ال 134۶ به زمین خورد و در سال ،1348 نمایشگاه بینالمللی آسیایی در محل تازه تاسیس که به محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران نامیده میشد، تشکیل شده این نمایشگاه بازتاب جهانی عظیمی پیدا کرد و تهران را به عنوان یک بازار بالقوه جهانی به دنیا معرفی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.