دورخیز تجاری ایران به سوی اوراسیا

ارمنستان،‌قزاقستان‌و‌قرقیزستان‌میزبان‌روحانی‌شدند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رییسجمه//وری در ادامه سیاس//تهای دول//ت برای تقویت مناس//بات و تعمیق همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه، به دعوت رس//می رییسجمهوری ارمنستان دیروز، اول دی به ایروان پایتخت این کش//ور رفت تا بعد از آن نیز به قزاقستان و قرقیزس//تان برود و مذاکراتی برای توس//عه روابط داشته باشد. این س//فر در ادامه دورخیز تازه سیاسی- اقتصادی کشور برای دس//تیابی به جایگاه بهتر در آس//یا و البته اوراس//یا به ش//مار میرود که ماههای گذش//ته در چارچ//وب حضور بلندپایهترین مق//ام اجرایی در ویتنام، مالزی و تایلن//د و وزیر امورخارجه در هند، چین و ژاپن نمود بیش//تری یافت. ایران و ارمنس//تان در ایروان 5 س//ند همکاری امضا کردند و روسای جمهور دو طرف عالوه بر مذاکرات در همایش بازرگانان دو کشور شرکت کردند.

موافقت نامه بین دولت ایران و جمهوری ارمنس//تان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز مغری، یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کش//ور جمهوری اس//المی ایران و وزارت وضعیتهای اضطراری جمهوری ارمنس//تان در زمینه ش//رایط اضطراری، یادداش//ت تفاه//م همکاریهای جهانگ//ردی میان س//ازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری جمهوری اس//المی ای//ران و وزارت توس//عه اقتصادی و س//رمایهگذاری جمهوری ارمنستان، یادداشت تفاهم همکاریهای بین موزهای میان موزه ملی ایران و موزه تاریخ ارمنستان و یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اس//المی ایران و وزارت ورزش و جوان//ان جمهوری ارمنس//تان در زمینه ورزش 5سند همکاری بود.

روحان//ی پ//س از پای//ان برنامهه//ای پیشبینی ش//ده در ارمنس//تان این کشور را به مقصد شهر آس//تانه در قزاقستان ترک کرد. مذاکره روسای جمهوری ایران و قزاقستان، نشست هیاته//ای عالیرتبه، امضای س//ندهای همکاری مش//ترک و کنفران//س مطبوعات//ی ازجمل//ه برنامهه//ای س//فر یکروزه رییسجمهوری به قزاقس//تان خواهد ب//ود. در آخرین مرحله از این س//فر منطقهای، روحانی امشب وارد بیشکک، پایتخت جمهوری قرقیزستان میشود.

قرقیزس//تان در س//ال ۴۹ اس//ت. همچنین ایران در سال ۴۹ از این کش//ور قراضه و ضایعات باتریها، ماش//ینهای آهنگ//ری یا منگن//هکاری قالب//ی، تلمبه مایع//ات مجهز بهوس//یله اندازهگی//ری یا طراحی ش//ده ب//رای تجهیز به یک وس//یله اندازهگیری، سایر س//بزیجات غالفدار خشک به اس//تثنای انواع لوبیا، نخودفرنگیه//ا، لوبیا چیتی، لوبیا سفید ...و خرید.

‹توانمندی‹در‹کشاورزی،‹منابع‹آب‹و‹معدن‹طال ‹

جمهوری قرقیزستان در زمینه کشاورزی، دامپروری، مع//ادن زیرزمینی (بهویژه طال) و منابع آب غنی اس//ت اما در سایر بخشها (صنعت، خدمات فنی مهندس//ی و کاالهای مصرفی) کش//وری واردکنن//ده و وابس//ته ب//ه خ//ارج قلمداد میشود.

این کش//ور در سال گذش//ته میالدی با ص//ادرات یک میلی//ارد و ۰۵6میلیون دالری و واردات ۵میلیارد و 23۷میلیون دالری، از حج//م ۷میلیارد و 283میلیون دالری تج//ارت خارج//ی برخوردار ش//د و رتب//ه 8 را می//ان کش//ورهای عضو اکو بهدست آورد.

س//فر س//ال 13۹2 رییسجمه//وری اس//المی ایران به بیش//کک برای ش//رکت در نشست س//ران شانگهای و سفر متقابل «الم//اس آتامبای//ف» رییسجمه//وری قرقیزستان در ۴1 شهریور ۴۹31 به تهران بهعنوان نخستین مقام بلندپایهای که پس از تواف//ق برجام به ایران آمد، نقطه عطفی را در روابط دوجانبه رقم زد.

در س//فر آتامبای//ف به تهران 8 س//ند دوجانبه شامل یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کش//اورزی، موافقتنامه انتقال محکومان، برنامه همکاری وزارتخانههای امورخارجه، یادداش//ت تفاهم همکاری رسانهای، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی، یادداش//ت تفاهم همکاری در زمینه حملونقل هوایی، یادداشت تفاهم همکاری اتاقهای بازرگانی و یادداش//ت تفاه//م همکاریهای کنس//ولی، به امض//ای وزیران و مس//ئوالن دو طرف رسید.

تهران- بیشکک روابط اقتصادی و تجاری متعددی در زمینههای گوناگون دارند که یکی از آنها اتصال ش//بکه برق با اجرای طرح «کاسا۰۰۰1» است.

وی اف//زود: تکمیل و افتتاح کریدور ش//مال به جنوب، امض//ای موافقتنام//ه جدید حملونقل جادهای، تاس//یس داالن حملونقلی ایران، عمان، ترکمنس//تان و ازبکستان که قزاقس//تان در ش//رف پیوستن به آن اس//ت، برقراری پروازهای مس//تقیم بین دو کشور، برگزاری نمایشگاههای اختصاص//ی در ه//ر یک از دو کش//ور و ت//ردد هیاتهای مختل//ف تجاری از جمله مواردی اس//ت ک//ه بین ایران و قزاقس//تان محقق ش//ده و ایران آمادگی دارد شرایط الزم برای ترانزیت کاالی قزاقس//تان از بن//ادر جنوبی ایران را فراهم کند.

امی//ر عابدی، رییس ش//ورای مش//ترک بازرگانی ایران و قزاقستان نیز در این مراسم گفت: فرصتهای سرمایهگذاری و مبادالت تج//اری ایران در بخشه//ای خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، ساختمان و انرژی در قزاقستان مساعد اس//ت اما با مشکل اصلی روادی//د تج//اری و مبادالت بانک//ی مواجه هس//تیم. در این نشست همچنین پیشنهاد ش//د که از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری اس//تفاده و دالر هم حذف ش//ود و ابراز امیدواری ش//د که در جلسه ماه فوریه س//ال آینده در آلماتی که با حضور روسای بانکهای مرکزی دو کش//ور برگزار میشود مشکالت بانکی حل و فصل شود.

در پانزدهمی//ن نشس//ت کمیس//یون مش//ترک همکاریهای اقتص//ادی، تجاری، علمی فن//ی و فرهنگی ایران و قزاقس//تان، توافقنام//های در 8۵ بن//د در بخشه//ای گم//رک، مال//ی و بانکی، کش//اورزی و آب، حملونق//ل ج//ادهای، دریای//ی و هوای//ی، ارتباطات، پتروشیمی، گردشگری فرهنگی، بهداش//تی، تعاون، علمی، فناوری و معادن به امضای وزیر جهاد کش//اورزی جمهوری اسالمی ایران و وزیر سرمایهگذاری و توسعه قزاقستان رسید.

‹قرقیزستان،‹از‹صادرات‹پسته‹تا‹واردات‹قراضه ‹

بیش//کک، پایتخت جمه//وری قرقیزس//تان مقصد آخر رییسجمهوری خواهد بود. کش//وری که تجارت با آن در سال ۴۹ از بیش از 22/۵ میلیون دالر فراتر نرفت.

درس//ال 88 میزان صادرات به قرقیزس//تان ۵۴میلیون دالر و واردات 31میلی//ون دالر ب//ود. در س//ال ۹8 میزان مبادالت تجاری دو کش//ور 2۵میلیون دالر بود که از این می//زان ۰۴میلیون دالر آن صادرات ایران به این کش//ور و بقی//ه واردات از آن بود. قرقیزس//تان در س//ال ۰۹ حدود ۰۴میلی//ون و 1۰1ه//زار دالر کاال از ای//ران خری//د و تنها ۴میلیون و ۷۷۷هزار دالر کاال به ایران فروخت.

میزان صادرات ایران به این کش//ور در س//ال 1۹ حدود 3۴میلی//ون و ۰82ه//زار دالر و واردات از آن ۵میلی//ون و 26۷ه//زار دالر بود. س//ال 2۹ اما صادرات ای//ران با کمی کاهش به 1۴میلیون و ۰68هزار دالر رس//ید و ۴میلیون و ۴8هزار دالر کاال نیز از این کشور وارد ایران شد.

صادرات به قرقیزس//تان در س//ال بعد یعن//ی 3۹ روند کاهش//ی داش//ت، به نحوی ک//ه ۷3میلی//ون و 88۵هزار دالر ثبت ش//د و واردات از این کش//ور نی//ز به 3میلیون و ۵۴8هزار دالر رس//ید. تجارت با قرقیزستان همچنان رو به کاهش اس//ت و در س//ال ۴۹ میزان صادرات به این کشور به 12میلیون و ۵28هزار دالر رس//ید و واردات نیز با افت شدید، رقم یک میلیون و 2۰۷هزار دالری را ثبت کرد.

همچنین در ۷ماه نخس//ت س//الجاری ارزش صادرات ایران به قرقیزس//تان 31میلی//ون و 21۹هزار و ۴۴۵ دالر و ارزش واردات از ای//ن کش//ور یکمیلی//ون و 38۹هزار و 2۴۵ دالر بود. درحالحاضر تراز تجاری دو کش//ور مثبت 11میلیون و ۹2۹هزار و 2 دالر به سود ایران است.

براس//اس این گزارش، پس//ته، ژاکت مردانه و پس//رانه، کش//باف و سایر مواد نس//اجی، رنگها و ورنیها براساس س//ایر پلیمره//ای س//نتیتیک ی//ا طبیع//ی، ورق و ن//وار خودچس//ب بهص//ورت ورق ی//ا رول با پهنای بیش//تر از ۰2س//انتیمتر، خرما، لوله و ش//یلنگهای سخت از سایر مواد پالس//تیکی، انجیر، لوازم آشپزخانه پالستیکی به جز ظروف مالمی//ن ...و از مهمترین اق//الم صادراتی ایران به

‹سفر‹روحانی‹زمینه‹ساز‹توسعه‹فراگیر‹روابط‹ ‹

سرژسرکیس//یان، رییسجمهوری ارمنس//تان در دیدار با س//یدکاظم سجادی، س//فیر جمهوری اس//المی ایران در ایروان گفت س//فر حس//ن روحانی به ارمنس//تان یک فرصت تاریخی و مهم برای توسعه بیشتر روابط دو کشور اس//ت. در این دی//دار که با هدف هماهنگ//ی برای دیدار رییسجمهوری ایران از ارمنستان برگزار شد، سرکیسیان اهمیت عملی ش//دن توافقات دو کش//ور را برای توس//عه روابط از س//طح کنونی به س//طوح باالتر مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره به میزبانی ایروان از هیات بلندپایه ایران به ریاس//ت روحانی، توس//عه همکاریهای منطقهای دو کشور را نیز ارزشمند برشمرد. سجادی نیز در این مالقات توسعه روابط با ارمنس//تان را برای جمهوری اسالمی ایران مهم دانست. وی اظهار کرد: روابط دو کشور که روندی رو به توسعه یافته، در چارچوب برنامهها و توافقات به دس//ت آمده ش//تاب بیش//تری خواهد یافت و مذاکرات پیش رو نیز بهترین فرصت برای پیش//برد مناسبات تهران و ایروان به شمار میرود. ‹‹ همکار ‹یهای‹دریایی‹و‹کشاورزی‹ با‹قزاقستان

روحانی پ//س از اج//رای برنامههای خود در ارمنس//تان، راهی آس//تانه ش//د. مذاکره روسای جمهوری ایران و قزاقستان، نشست هیاته//ای عالیرتب//ه، امضای س//ندهای همکاری مش//ترک و کنفرانس مطبوعاتی از برنامههای س//فر یکروزه رییسجمهوری به قزاقستان است.

قزاقس//تان در سال ۰۹ حدود ۴8میلیون و ۹1۵ه//زار دالر کاال از ای//ران خری//د و ۵31میلی//ون و 32۷ه//زار دالر کاال هم به ایران فروخت. سال 1۹ میزان صادرات ایران به این کشور ۴31میلی//ون و 88۹هزار دالر و واردات هم 2۹1میلیون و ۹36هزار دالر بود. ایران در سال 2۹ صادرات به این کشور را افزایش داد و به ۵12میلیون و ۷11هزار دالر رساند که در همین س//ال واردات نیز باال رف//ت و به 6۴2میلیون و ۹6۵هزار دالر رس//ید. میزان صادرات ایران به این کش//ور آسیایی درسال 3۹، 8۰2میلیون و 313هزار دالر و واردات هم ۹۷1میلیون و ۷6هزار دالر به ثبت رسید. ۷31میلیون و 8۵2هزار دالر کاال میزان صادرات ایران به قزاقستان در سال ۴۹ بود که در مقابل ۷8میلیون و 2۹۵هزار دالر کاال از این کشور وارد شد.

ارزش ص//ادرات ای//ران به قزاقس//تان در ۷م//اه ابتدایی امس//ال نیز ۹۷میلیون و 8۹۷ه//زار و 1۷ دالر بود که در همی//ن مدت از این کش//ور 8۴میلیون و 2۷۹هزار و 383 دالر کاال وارد ایران شد. درحالحاضر تراز تجاری دو کشور مثب//ت ۰3میلیون و ۵28هزار و 688 دالر به س//ود ایران اس//ت. اقالم صادراتی ایران شامل ظروف شیشهای، لوازم خانهداری و خوراک پزی، بخاری، کولرهای آبی، کفپوش، کاش//ی، سیمان، سنگ مرمر، تراورتن، رخام، پشم شیشه، چرم، کاغذ، قند و شکر، شکالت، پسته، چای، خرما، انگور، آلو، ربگوجه فرنگی ...و است.

قزاقس//تان نی//ز کاالهای//ی مانن//د ماش//ینکهای اکس//ترودینگ، کانتینرها، ابزار فرز، اجزا و قطعات موتور، موتوره//ای پیس//تونی، دس//تگاههای تهوی//ه، محصوالت آهنی یا ف//والدی، لولههای حفاری، پیچ و مهره، اکس//ید آلومینیوم، ج//و، گندم، دانه کتان، عدس، تفاله نشاس//ته ...و به ایران فرستاد.

‹حذف‹دالر‹از‹روابط‹تجاری ‹

پانزدهمین اجالس کمیس//یون مش//ترک همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقس//تان نیز هفته س//وم آذر با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و ژنیس کاسیم بک، وزیر س//رمایهگذاری و توسعه قزاقس//تان برگزار شد. وزیر جهاد کش//اورزی در این اجالس خواس//تار ارائه تسهیالت ب//رای تخلی//ه و بارگی//ری کش//تیهای ایران//ی در بنادر قزاقستان در دریای خزر شد و گفت: قزاقستان توانمندی بالقوه و بالفعلی در حوزههای صنعتی، اقتصادی و فناوری دارد که میتواند در آسیای میانه نقش کلیدی ایفا کند.

ارمنس//تان، قزاقس//تان و قرقیزس//تان از کش//ورهای مس//تقل همس//ود یا مش//ترکالمنافع (اس//تقاللیافته از اتحاد جماهیر ش//وروی) به ش//مار میروند که ایران زمینههای اقتصادی مش//ترکی با هر یک دارد. از سوی دیگر، این 3کش//ور به همراه روس//یه و بالروس مجمع اقتصادی اوراسیا را تشکیل میدهند. ایران بهعنوان یک کش//ور مرتبط با اعضا، میتواند از مزای//ای این اتحادیه بهره ببرد؛ به گون//های که وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس//المی ایران 16 آذر گفت: شاید موافقتنامه تجارت ترجیحی با کش//ورهای عض//و مجمع اقتصادی اوراس//یا ت//ا یکی دو م//اه آینده ب//ه امضا برس//د. پس از امضای موافقتنامه تجارت ترجیح//ی با مجمع اقتصادی اوراس//یا، به س//وی تجارت آزاد با این کشورها حرکت میکنیم.

دبی//ر ایران//ی کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ایران و روسیه نیز 22 آذر اعالم کرد: مذاکرات فشردهای برای پیوستن به موافقتنامه تعرفه گمرکی اتحادیه اوراسیا در جریان است. تالش میشود با ورود به این اتحادیه تعرفه ۰۵ تا ۰6 قلم کاال را به صفر برسانیم تا افزون بر بازار روسیه، بازار بس//یاری از کش//ورهای عضو این اتحادیه گمرکی به روی ایران باز شود.

همچنین قرار است یک داالن بینالمللی با نام «تراسیکا» با کمترین هزینه و زمان برای اتصال ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکس//تان و قرقیزستان در آسیای مرکزی، گرجس//تان، ارمنستان و جمه//وری آذربایج//ان در منطقه قفقاز و بلغارس//تان، اوکراین، رومانی، مولداوی و ترکیه در حاشیه دریای سیاه به بازارهای جهانی و بندرهای اروپایی کشیده شود. دبیرکل تراسیکا 8 ش//هریور در س//فر به تهران گفت: ایران نقش مهمی میان ۴1 کشور عضو تراسیکا دارد. ‹‹تراز‹تجاری‹با‹ارمنستان‹به‹نفع‹ایران‹

صادرات ایران به ارمنس//تان در س//الهای ۰۹ تا ۴۹ به ترتیب ۷۰1میلیون و 31۷ه//زار دالر، 121میلیون و۴۹8ه//زار دالر، ۷۰1میلی//ون و 1۷ه//زار دالر، 221میلیون و 218هزار دالر و 1۰1میلیون و 6۴۹هزار دالر ب//ود. در همی//ن بازه زمانی واردات از این کش//ور همس//ایه نیز به ترتی//ب 23میلی//ون و ۰16هزار دالر، 23میلی//ون و ۷۷3هزار دالر، 82میلی//ون و 8۰۹هزار دالر، ۹1میلی//ون و ۴1۵ه//زار دالر و 311میلی//ون و ۴63هزار دالر ثبت ش//د. این اعداد و ارقام حاکی از آن اس//ت که تراز تجاری به نفع ایران مثبت است. در این ۴سال هرچند صادرات فراز و نشیب زیادی داشت اما از واردات پیش//ی گرفته بود. واردات از این کشور در سال ۴۹ به اوج خود رس//ید و چندین درصد رشد را تجربه کرد. همچنین ارزش صادرات ۷ماه نخس//ت سالجاری از ایران به ارمنستان ۴۴1میلیون و ۵۵2هزار و ۹۹ دالر بود و در همین مدت از این کشور ۹میلیون و ۹۰۷هزار و ۰63 دالر کاال وارد کردی//م؛ بنابراین تراز تجاری بین دو کش//ور مثبت ۴31میلیون و ۵۴۵هزار و ۹3۷ دالر به س//ود ایران است. شیشه، کندانسور، لولههای مسی، تلمبههای هوا، تجهیزات س//ردکننده یا منجمدکننده، لوازم آش//پزخانه، هیپوکلریت س//دیم، پیاز و موس//یر، خرما، انگور، کیوی، هندوانه، جوجه یکروزه گوش//تی، بیسکویت، پلیاس//تیرن، قیرنفت، س//نگهای مرمر و تراورتن، پش//م شیش//ه ...و از کاالهای صادراتی ایران به جمهوری ارمنس//تان به ش//مار میرود. ایران برخی کاالها مانند دستگاههای حفاری، آلیاژهای آلومینیوم، تریلرهای س//ردخانهدار، اشیای سرامیکی نسوز، اجزا و قطعات ماشین، قراضه و ضایعات باتریها، واکسنهای دامپزشکی، دس//تگاههای فرس//تنده رادیویی، قطعات عایق، وس//ایل نقلیه موتوری، ماش//ینهای آهنگری یا منگنه کاری، الش//ه و ش//قه حیوانات، چوب اره ش//ده ...و را در ۷ماه ابتدایی امس//ال از جمهوری ارمنس//تان وارد کرد.

امیدواریم در جلسه ماه فوریه سال

آینده در آلماتی که با حضور روسای بانکهای مرکزی دو کشور برگزار

میشود مشکالت بانکی حل و فصل شود

صادرات ۷ماه نخست امسال ایران به ارمنستان ۴۴۱میلیون و ۵۵۲هزار دالر و واردات

۹میلیون و ۹۰۷هزار دالر

بود که تراز تجاری به سود ایران است

رییسجمه/وری در ادام/ه سیاس/تهای دولت ب/رای تقویت مناس/بات و تعمیق هم/کاری با همس/ایگان و کش/ورهای منطقه، ب/ه دعوت رس/می رییسجمهوری ارمنس/تان دی/روز، اول دی ب/ه ایروان پایتخت این کش/ور رفت تا بع/د از آن نیز به قزاقس/تان و قرقیزستان برود و مذاکراتی برای...

زهرا طهرانی تجارت کالن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.