‌مخالفت‌مجلس‌با‌را‌هاندازی‌مرکز‌تجارت‌الکترونیک‌ در‌سازمان‌برنامه‌و ‌بودجه‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دامنه فعالیت خود را تنها به این کشورها محدود کنیم از قافله تجارت بینالمللی عقب خواهیم افتاد. مش//اور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باتوجه به اینکه این کشورها به سمت ثبات و امنیت پیش میروند باید تالش کنیم ب//رای صادرات محصوالت خ//ود بازارهای جدید را بهدس//ت بیاوریم. مودودی ب//ا تاکید بر اینکه اس//تان ایالم باید نشان خود را ش//ناخته و آن را تبلیغ کند، تاکید کرد: باید ظرفیتهای هر اس//تان شناسایی و پرورش داده ش//ود تا بتوانیم از این اس//تعدادها برای توسعه تجارت خارجی بهرهبرداری کنیم. تجارت ایران «تجارت کهن، بازار مدرن» نامگذاری شده که نش//ان دهنده قدمت و تاریخچه طوالنی ایرانیها در زمینه مبادالت تجاری و بازرگانی اس//ت اما همپا با این قدمت از نظر کیفیت رشد پیدا نکردهایم.

مودودی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده سال ۴۹۳۱ تنه//ا ۰۳درصد منابع درآم//دی از محل فروش نفت حاصل ش//د که باید به س//متی حرکت کنیم این مق//دار روز به روز کاهش پیدا کن//د. وی با بیان اینکه زمانی ب//ازار ه//دف محص//والت صادراتی ای//ران تنها کش//ورهای عراق و افغانس//تان بودند تصریح کرد: اگر قرار گرفته بود، بهطوریکه سال ۴۵۳۱ حدود ۰۹درصد درآمد کش//ور از صادرات مشتقات نفتی حاصل میشد. معاون س//ازمان توس//عه تجارت ایران با اشاره به اینکه دنیا به سمتی میرود که انقباض اقتصادی، صادرات را اجتنابناپذیر میکند، اف//زود: صادرات در دنیای امروز روز به روز پیچیدهتر ش//ده و کس//انی میتوانند در این عرصه حضور داش//ته باش//ند که توان رقابت را داشته و بتوانند محصوالت با کیفیتتری تولید کنند. وی با تاکید بر اینکه سازمان توس//عه تجارت، مدعیالعموم تجارت خارجی است، تصریح کرد: شعار امسال سازمان توسعه

مش//اور وزیر صنعت، معدن و تجارت ب//ا بیان اینکه سال گذش//ته ۰۳درصد منابع درآمدی از محل فروش نفت حاصل ش//د که باید به س//متی حرکت کنیم این مق//دار روز ب//ه روز کاهش پیدا کند، گف//ت: اگر دامنه فعالیته//ای صادرات//ی خ//ود را به عراق و افغانس//تان محدود کنی//م از قافله تجارت بینالمللی عقب خواهیم مان//د. به گزارش ایس//نا، محمدرضا مودودی با اش//اره به اینکه باید س//بد صادرات ۰۱س//ال آینده را مشخص کنیم، اظهار ک//رد: باتوجه به وجود ذخایر عظیم انرژی در ایران در سالهای گذش//ته تمرکز بر صادرات نفتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.