‌«شهر‌آفتاب» ‌پشت‌ابرهای‌حواشی

«گسترش‹تجارت»‹از‹حاشی ‹ههای‹ب‹یپایان‹در‹مجموعه‹نمایشگاهی‹شهرداری‹تهران‹گزارش‹م ‹یدهد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نمایشگاههای پرمخاطبی مانند نمایش//گاه خ//ودرو ته//ران در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب استقبالکرد.

محمدج//واد قنب//ری، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایش//گاههای بینالملل//ی در اینب//اره ب//ه گس//ترش تجارت گفت: براس//اس س//نوات س//الیان گذش//ته تاکی//د داریم ک//ه نمایش//گاههای ب//زرگ و س//نگین در مح//ل دائم//ی نمایش//گاههای بینالملل//ی تهران برگزار نش//ود، چراکه با ازدحام جمعیت روبهرو میش//ویم. هزینههای مختلفی در ارتباط با ایجاد نمایش//گاه ش//هر آفتاب انجام شده اما فضای مفید نمایش//گاهی س//ایت آفتاب محدود اس//ت. منظور از فضای مفید نمایش//گاهی فضایی است که نمایشگاه برگزار ش//ده و دارای سالن نمایشگاهی اس//ت. حال باید بدانید که فض//ای نمایش//گاهی محل دائم//ی نمایش//گاههای تهران ح//دود 0۵ه//زار مترمربع اس//ت که قابلیت غرفهس//ازی و جانمای//ی غرفه دارد. اگر بخواهیم نمایش//گاههای بزرگ را در سایت ش//هر آفتاب برگزار کنیم، باید فضای نمایشگاهی آن را افزای//ش دهی//م و بع//د مبن//ای آن قابلی//ت برگزاری نمایشگاههای در سطح کالن را داشته باشیم.

مس//ئوالن نمایش//گاه ش//هر آفتاب با مراجعه به س//ایت سازمان توسعه تجارت ایران مجوز کلی برپایی نمایشگاهها را دریافت کردند. عالوه بر این مجوز کلی تقویم نمایشگاهی نمایش//گاه ش//هر آفتاب نیز از س//وی آنها به سازمان توسعه تج//ارت ایران ارائه ش//ده و باید برای برپایی هر نمایش//گاه نی//ز مجوزهای الزم را بگیرند و در باره برپایی نمایش//گاهها با ش//رکت س//هامی نمایش//گاههای بینالملل//ی تهران نیز هماهنگیه//ای الزم را انجام دهند تا با تالقی نمایش//گاهها روبهرو نش//ویم. در هر صورت از نظر دولت هیچ محدودیتی برای برگزاری رویدادهای نمایش//گاهی برای این مجموعه وجود ندارد.

‹دول/ت‹حمای/ت‹م ‹یکن/د؛‹ش/هرداری‹انتقاد‹ ‹ غیرکارشناسی

اگرچ//ه دولت همواره نقش حمایتی خود را در این زمینه ب//دون هرگونه جهتگیری خاصی حف//ظ کرد و حتی برای نشان دادن حسننیت خود مجوز برگزاری یکی از 10 رویداد مهم و ارزشمند پایتخت یعنی نمایشگاه بینالمللی خودرو را به ش//هر آفتاب واگذار کرد اما اهالی ش//هر آفتاب به جای تمرکز بر رویدادهای پیشرو سعی کردند توپخانه انتقادات تند و تیزش//ان را روی سایت تهران و رویدادهای همیشگی شهر باز کنند. در زمان برپایی هر نمایشگاه بینالمللی، بارها و باره//ا اخباری مبنی ب//ر ایجاد ترافی//ک در منطقه اتوبان چمران و خیابان سئول منتش//ر میشود. منتشرکنندگان این اخبار س//عی دارن//د ترافیک این مح//دوده را به صورت تمام و کمال بر عهده س//ایت ته//ران بگذارند. از طرف دیگر نیز مدیران ارش//د شهرداری و اعضای ش//ورای شهر هر بار بحث تبدیل ش//دن س//ایت تهران به یک پ//ارک همگانی را مطرح میکنند و معتقد هس//تند که از این محدوده به جای اس//تفاده تجاری و صنعتی باید اس//تفاده همگانی بش//ود. این در ش//رایطی است که در هر ماه ش//اهد برگزاری برخی نمایش//گاههای ملی ی//ا بینالمللی در بوس//تانهای مطرح تهران ازجمله بوستان گفتوگو با نظارت و حمایت مستقیم شهرداری تهران هستیم!

ب//ا این ح//ال دولت همچنان حامی ش//هر آفت//اب باقی مانده اس//ت. حمای//ت دولت از این مجموع//ه برای نزدیک ش//دن به ایدهآلهای نمایشگاهی تاجایی پیش رفت که در روزهای اخی//ر مهدی چمران درباره می//زان تعامل وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت گفت: در جلس//های که با حضور وزیر صنع//ت، معدن و تجارت برگزار ش//د، وی از برگزاری

‹نمایش/گاه‹خودرو؛‹نمایش/ی‹که‹ش/روع‹نشده‹ ‹ حاشیه‹دارد‹

و اما نمایشگاه خودرو! نمایشگاه خودرو تهران قرار است بعد از 21س//ال دوباره برگزار شود. البته نه در خود تهران بلکه در ش//هر آفتاب و در نزدیکی یکی از شهرستانهای اط//راف تهران. پس از چند ماه تالش مجریان نمایش//گاه خودروی ش//هرآفتاب، خبرها حاکی از این است که هیچ یک از خودروسازان بزرگ کشور در این نمایشگاه شرکت نخواهند کرد. گفته میش//ود گ//روه صنعتی ایرانخودرو، گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن، پارسخودرو، مدیا موتورز، بم خودرو و چند شرکت واردکننده دیگر، از جمله خودروییهایی هس//تند که در نمایش//گاه خودرو تهران ش//رکت نمیکنند و ترجیح دادند ج//زو غایبان مهمانی خالی این نمایشگاه باشند. دوری راه، هزینه باالی غرفهها و همچنین پیشبینی کم رونق بودن این نمایشگاه از جمله دالیلی است که بزرگان فعال در صنعت خودروی ایران را از حضور در این کارناوال تازه از راه رسیده منصرف کرده است. به گفته مسئوالن اجرایی شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو، نمایشگاه خودرو دارای مخاطب خاص ب//وده و با توجه به هزینههای چن//د صد میلیونی غرفهها که حاصل چندانی هم برای حاضران نخواهد داش//ت، به نظر میرس//د که خودروییها تصمیمی درس//ت گرفته و ترجی//ح دادهاند تا هزینه چند ص//د میلیونی غرفههای را صرف برنامههای ویژهتری برای مشتریان خود کنند. هنوز مشخص نیست چند شرکت خودرویی بهطور حتم در این رویداد ش//رکت خواهند کرد زیرا خودروسازانی که کمی هوشمندی و عاقبتاندیش//ی دارند هنوز در حال بررسی بازدهی حضور در این نمایشگاه هستند.

‹نگاه/ی‹ب/ه‹پیش/ینه‹نه‹ ‹ چندان‹موفق!‹

سایت بینالمللی شهر آفتاب گرچه هنوز فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به استانداردهای روز نمایش//گاهی دارد اما متولیان و مدی//ران این مجموع//ه معتقد هس//تند باید خیل//ی زود همه رویداده//ای ملی و بینالمللی در ه//ر ابعاد و با هر میزان مخاطب//ی در ای//ن مجموعه کلی//د بخ//ورد. در اینباره بهط//ور تقریبی هر روز خبری مبن//ی بر لزوم انتقال تمام نمایش//گاههای ش//هر به خارج از پایتخت از س//وی بدنه ش//هرداری و شورای ش//هر مطرح میشود که البته اغلب آنه//ا به دور از نظرات کارشناس//ی و تنها برای گرم کردن بازار «شهرآفتاب» است.

برای مثال محمدباقر قالیباف، شهردار تهران از ابتدای س//ال در چند مصاحب//ه اخیر خود باره//ا تاکید کرده بر اساس قوانین و اساس//نامههای موجود، برگزاری هر نوع رویداد نمایشگاهی در سطح شهر ممنوع است و باید همه این موارد به شهر آفتاب منتقل شود.

ای//ن در حالی اس//ت که مصالی ام//ام خمینی(ره) که اتفاقا در مرکز ش//هر هم واقع ش//ده در 6 ماه اخیر حداقل میزب//ان 10 رویداد صنعت//ی بزرگ ازجمله نمایش//گاه ماینکس (در حوزه معدن) و نمایشگاه صنعت حملونقل ریلی بوده است!

پافش//اریها برای برگزاری رویداده//ای تخصصی در شهر آفتاب در شرایطی انجام میشود که تجربه برگزاری چن//د رویداد مانند نمایش//گاه کتاب تهران و نمایش//گاه صنعت چوب به گفته فعاالن آنطور که باید موفقیتآمیز نبوده است.

درباره اولی افت مخاطبان نمایشگاهی را شاهد بودیم. برخ//ی از بازدیدکنن//دگان به دالیلی چ//ون دوری راه، نبود زیرس//اختهای مناس//ب حملونقل، نبود امکانات رفاهی در داخل مجموعه و همچنین آس//یبپذیر بودن بخشهای مختلف و معابر در زمان بارندگی ترجیح دادند از حضور در نمایشگاه کتاب صرفنظر کنند.

دوم//ی ه//م ی//ک روی//داد کوچک ب//ا تع//داد اندکی مشارکتکننده بود که به گفته برخی مشارکتکنندگان در ط//ول یک ش//بانه روز، تعداد بازدیدکنن//دگان آنها از تعداد غرفهداران کمتر بوده است!

وق//وع چنین اتفاقاتی باعث ش//د باق//ی مجموعههای صنعتی یا غیرصنعتی از حضور در این مرکز سر باز بزنند. برای مثال متولیان برگزاری نمایشگاه مطبوعات به هیچ عنوان حاضر به حضور در ش//هر آفتاب نش//دند و بیش از 07درصد مدیران رس//انهای کش//ور اعالم کردند که اگر قرار باش//د نمایش//گاه از مصالی امام خمینی(ره) به این منطق//ه انتقال پی//دا کند، حاضر به مش//ارکت نخواهند بود.

همی//ن امر باعث ش//د برگزارکنندگان دوباره س//الن شبس//تان در مص//ال را برای برگزاری دوره بیس//تودوم نمایشگاه مطبوعات در نظر بگیرند.

چند ماهی است زمزمه برگزاری نمایشگاه خودرو در حومه تهران با عنوان نمایشگاه خودروی پایتخت به گوش میرسد. دولت بیهیچ مقاومتی اختیار برگ/زاری ای/ن رویداد را ک/ه پیشتر در اختی/ار ایدرو بود، به یک ش/رکت کوچک در بخش خصوصی واگذار کرد و خود به عنوان ناظر در...

محمدجواد قنبری

اگر بخواهیم نمایشگاههای بزرگ را در سایت شهرآفتاب برگزار کنیم، باید فضای نمایشگاهی آن را افزایش دهیم

مهدی چمران

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری نمایشگاههای پرمخاطبی مانند نمایشگاه خودرو تهران در شهر آفتاب استقبال کرد

میالد محمدی نمایشگاه و رویداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.