«ارز تکنرخی» برگ برنده توسعه اقتصادی

نسخه‹قدیمی‹صندوق‹بین‹المللی‹پول‹به‹ایران‹تکرار‹شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دس//تاوردهای مثبت دولت یازدهم در مهار تورم و نرخ سود بانکی بر هیچ کس پوشیده نیست و پس از مهار تورم دس//تیابی به رش//د اقتص//ادی پایدار و خلق فرصتهای ش//غلی در اولوی//ت کاری دولت یازده//م قرار گرف//ت. همچنین اجرای سیاس//ت یکسانس//ازی ن//رخ ارز، تقوی//ت ت//وان نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی از دیگر اولویتهای سیستم بانکی است که همچنان پرونده آن باز است. مجموع این سیاستهاست که میتواند سیستم بانکی را به س//مت اصالحات ساختاری روانه کند و در این بین تعامل مجلس دهم و نمایندگان خانه ملت با مردان دولت برای بررس//ی و تصویب «ط//رح اصالح نظام بانکی» ش//اید بهترین فرصت برای گام برداشتن در راستای اصالحات مورد نیاز باشد. فرصتی که نباید برای قرارگیری ایران در مس//یر رشد و توسعه از آن غافل شد. منفی بس//یاری ازجمله فساد، نبود شفافیت و رانتخواری و نبود پیشبینی درس//ت از آینده برای فعالیتهای اقتصادی را بهدنبال دارد.

‹باز‹هم‹نسخه‹قدیمی ‹

مدلهای توس//عهای در جهان تغییر کرده و این در حالی است که نسخه صندوق بینالمللی پول برای توسعه اقتصاد ایران همان نس//خه پیش//ین اس//ت. در چرایی این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که هنوز مشکالت ایران هم همان مش//کالت قدیمی است که نیازمند اجرای نسخههای قدیمی است. هنوز اصالحات س//اختاری در سیستم بانکی ایران اجرا نش//ده و به عقیده بسیاری از صاحبنظران برای اعمال اصالحات ساختاری باید به الزاماتی مانند فاصله نرخ س//ود بانکی و تورم و عملکرد موسس//ههای مالی غیرمجاز توجه ویژه ش//ود که بهزعم صندوق بینالمللی پول نیز بدنه بانکها را دچار مشکل کرده است.

موضوعی که حداقل در س//الهای اخیر از سوی مقامات بانک مرکزی و کارشناس//ان بانکی به کرات مطرح ش//ده و لزوم انجام و اصالح آن در اولویتهای سیستم پولی و بانکی کشور قرار گرفته است. تکنرخی فرارسیده به معنی شفاف شدن روابط بینالمللی و حل شدن مسائل بینالمللی است که این امر نیز در سایه برجام رخ داده اس//ت. اما تحق//ق ارز تکنرخی چه الزاماتی دارد و آیا امروز ش//رایط مهیاس//ت و درنهایت یکسانسازی ن//رخ ارز چ//ه مزیتهایی به دنبال خواهد داش//ت. به گفته بس//یاری از کارشناسان منطق اقتصاد این است که ارز باید تک نرخی شود.

ام//ا بازار باید ن//رخ آن را تعیین کند و بانک مرکزی نباید دخالتی در آن داش//ته باش//د. هرچند بان//ک مرکزی خود را مکل//ف میدان//د که ارزش پ//ول ملی را حف//ظ کند اما راهکارهای دیگری مانند توسعه زیرساخت کشور و افزایش تولید ناخالص ملی ...و میتواند به این امر کمک کند. به باور موافقان این طرح، در شرایط کنونی اقتصاد تکنرخی شدن ارز یکی از راههایی اس//ت که دولت باید از آن استفاده کند اما نه به روش دس//توری، این در حالی اس//ت که برای تک نرخی شدن ارز باید در حوزه صادرات نیز همه شرایط را در نظر گرفت تا نهتنها این بخش ضعیف نش//ود بلکه منجر به رونق آن هم شود.اهمیت پیادهسازی سیاست ارز تک نرخی از آن جهت مهم اس//ت که نظام ارزی چندنرخی پیامدهای

« اصالحات س//اختاری به جای اس//تفاده از ابزار سیاست پولی». موضوعی که سال 9۶، زمانی که کارشناسان صندوق بینالمللی مهمان بانک مرکزی ش//دند؛ به ایرانی که بعد از س//الهای جنگ قصد بازسازی س//اختارها را داشت، آن را توصیه کردند. اصالح نرخ ارز و خصوصیس//ازی توصیه آن روزهای صندوق بینالمللی پول به ایران بود. نس//خهای که در اردیبهش//ت هم در جریان س//فر معاون الگارد به ایران دوباره مطرح و عنوان شد. ظاهرا برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توس//عه، راهی نیست جز اصالح س//اختار بانکی در سایه استقالل بانک مرکزی،ارز تک نرخی و خصوصیسازی واقعی.

‹بار‹رانت‹و‹فساد‹جمع‹م ‹یشود ‹

به گفته کارشناس//ان مهمترین الزام قبل از انجام سیستم تک نرخی ارز ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مس//یر حرکت میکنیم و روند تورم و نیز ثبات اقتصادی و بازار این موضوع را نش//ان میدهد. تنظیم ارتباطات بینالمللی و ش//بکه کارگ//زاری نظام بانکی نیز از دیگر الزاماتی اس//ت ک//ه پیش از اجرای سیاس//ت ارز تک نرخی باید محقق شود. بنابراین میتوان گفت اگر زمان ارز

سخن‹آخر...

اردیبهش/تماه زمانی که مع/اون الگارد در جمع بانکداران ایرانی قرار گرفت از آمادگی صندوق بینالمللی پول برای کمک به استانداردس/ازی بانکهای ایران س/خن گفت و حفظ دستاورد کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را اولویت مهم نظام پول/ی ایران اعالم کرد.معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول ضمن تأکی/د بر تالش بانکه/ای ایرانی برای رعای/ت اس/تانداردها و تمامی قوانین و مقررات بینالمللی این اطمینان را به مقامات ایران داد که صندوق به دولت ایران کمک خواهد کرد تا به س/طح مناسبی از استانداردها رسیده و جایگاه اقتصادی خود را ارتقا بخش/د. از سوی دیگر ارز تک نرخی توصیه ثابت این صندوق است که در یک س/ال گذش/ته به طور مس/تمر به مردان بانکی ایران ش/ده و باز در روزهای گذشته در گزارش نماینده صندوق بینالمللی پول که ماموریت بررس/ی اقتصاد ایران را داشت به صراحت بر چند نکته از جمله ضرورت استقالل بانک مرکزی، یکسانسازی نرخ ارز و بازگشت به نظام شناور مدیریت ش/ده برای مقابله با شوکهای خارجی تاکید شده است. با این حساب توصیه جدید این صندوق همچنان بر یکسانسازی نرخ ارز به عنوان آخرین بند از برنامه 3گانه بانک مرکزی (نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، ارز تکنرخی) تمرکز دارد.

عاطفه خسروی

روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.