کشور باید با مالیات اداره شود نه درآمد نفتی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رشد 4/7درصدی اقتصاد ناش//ی از فروش نفت و درآمدهای نفتی است ولی این رش//د باید ناش//ی از تولید ناخالص ملی باش//د تا پایدار بماند. رش//دهایی پایداری خود را حفظ میکند و به ثبات اقتصادی منجر میش//ود که ناش//ی از تولید ناخالص ملی باش//د و ثبات و ارزشاف//زودهای که از این محل و صادرات به دس//ت میآید باعث میشود رش//د اقتصادی را شاهد باشیم. رشد اقتصادی کنون//ی معلول فروش نفت، افزایش قیم//ت جهانی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن اس//ت، در حالی که معتقدم کش//ور باید با مالیات اداره و درآمدهای نفتی ذخیره ش//ود. به طبع هرگونه اختالف یا مسئلهای که درباره فروش نفت ایجاد شود این رشد را از دست میدهیم و با کسری و مشکل در تامین هزینهها روبهرو خواهیم شد. زمانی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی میرسیم که تولیدات صنایع به مرحله فروش برس//ند و بس//تر توسعه صادرات فراهم ش//ود. اگر وابستگی ما به نفت باشد هرگونه اختالل در زمینه فروش نفت و افت ناگهانی قیمتهای جهانی باعث میش//ود این رشد را از دست بدهیم. اگر تولیدات کارخانهای زمینه فروش و صادرات داشته باشد بهتر است تا اینکه نفت و مشتقات آن را بفروشیم چون همین حاال صنایع بزرگی در حوزه پتروشیمی، سیمان و نساجی داریم که متاسفانه راکد و دچار افت هستند و فعالیت صد درصدی در آنها دیده نمیشود بنابراین اگر این بخشها از حالت رکود خارج شوند، به رونق بازار کار و ثبات اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

ابوالفضل فتحالهی نایبرییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.