مذاکره با بیمههای برتر دنیا برای تامین مالی سیراف

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدیرعامل ش//رکت زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف با اشاره به نیاز طرح پاالیشگاه سیراف به 3میلیارد دالر سرمایه، اظهار کرد: از آنجایی که تامین 3میلیارد دالر / حدود معادل ٢۱هزار میلیارد تومان / از منابع بانکهای داخلی امکانپذیر نیست و تامین منابع ریالی فقط در قالب وامهای کوتاهمدت و با نرخ بهره باالتر از نرخ بازگشت داخلی طرح امکانپذیر اس//ت، بنابراین ناگزیر به تامین منابع مالی از بانکها و اعتباردهندگان خارجی ش//دیم. علیرضا صادقآبادی در گفتوگو با ایس//نا درباره طرح فراگیر پاالیش//ی س//یراف توضیح داد: وزارت نفت با هدف اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقالب درباره سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین به منظور جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزشافزوده و تضمین تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی، «طرح فراگیر پاالیشی سیراف» را در قالب 8 پاالیشگاه میعانات گازی مستقل هر یک به ظرفیت ۰۶هزار بشکه در روز با الگوی فرآیندی مشابه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس٢ (کنگان) تعریف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.