مبادالت تجاری ایران و برزیل به 5میلیارد دالر میرسد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

کمیس//یون مشترک اقتصادی ایران و برزیل افزایش مبادالت تجاری از ۲ میلیارد دالر ب//ه ۵میلیارد دالر را هدفگذاری کرد. به گزارش خبرگزاری صداوس//یما، علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک توس//عه صادرات در تشریح سفر خود به برزیل با اعالم این مطلب گفت: افزایش مبادالت تجاری دو کشور نیازمند توسعه روابط بین بانکی اس//ت که در سفر به این کشور با شماری از بانکهای خصوصی و دولتی این کشور وارد گفتوگو ش//دیم. وی با اش//اره به نشستهای مش//ترک بین بانکها و مقامات سیاسی دو کشور گفت: به دنبال رایزنیها و جلسات متعدد در متن سند کمیسیون مش//ترک دو کشور بر برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای ایرانی و برزیلی تاکید و تفاهمنام//ه همکاری صندوق ضمانت صادرات دو کش//ور امضا ش//د. صالح آبادی ادام//ه داد: بانکه//ای «دوبرزیل»، «کاش//یا»، «ایتائو»، «برادس//کو» و «بندس» از بانکهایی هستند که بانک توسعه صادرات با آنها وارد مذاکره شد. وی اقتصاد برزیل را بزرگترین اقتصاد امریکای جنوبی توصیف کرد و افزود: جمعیت ۰۰۳میلیون نفری این کشور و موقعیت جغرافیایی آن با وجود فاصله طوالنی از ایران شرایط خوبی را برای صادرات مواد پتروشیمی و نفت خام از سویی و همچنین واردات خوراک دام و طیور و گوشت از سوی دیگر فراهم کرده است.

مدیرعامل بانک توس//عه صادرات همچنین با اشاره به سفر خود به هند از اعطای خط اعتباری ۰۰۵میلیون یورویی این کش//ور به ایران سخن گفت و افزود: این خط اعتب//اری برای واردات تجهیزات بندرچابهار و توس//عه خطوط ریلی کش//ور در نظر گرفته ش//ده و مقرر شد اگزیم بانک هند از سوی این کشور و بانک توسعه صادرات بهعن//وان یک//ی از بانکهای عامل در ایران از این خط اعتباری اس//تفاده کند. البته بخشی از این خط اعتباری با عاملیت بانک صنعت و معدن استفاده شده است. صالح آب//ادی به مذاکرات اولیه با اگزیم بانک هند برای مبادله خطوط اعتباری ریفاینانس کوتاهمدت اش//اره کرد و افزود: این خطوط برای تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانههای کشور پیشبینی شده است.

وی از آغ//از گفتوگوه//ا برای برقراری ارتباط با ۴ بان//ک هندی خبر داد و افزود: در همایش تجاری بزرگ ایران و هند، اهمیت گس//ترش روابط دوکشور تشریح شد و اتاقهای بازرگانی دو کش//ور به بررسی مسائل و موانع پیش روی مبادالت تجاری پرداختند. صالح آبادی ب//ا یادآوری جمعیت یکمیلیارد و ۰۵۲میلیون نفری هند و ظرفیتهای بس//یار خوب تجاری بین دو کش//ور به ویژگیهای بندرچابهار و منطقه مکران در اتصال هند و منطقه قفقاز اش//اره و اضافه کرد: اش//تراکات زیادی در این زمین//ه ب//ا هند داریم و در اینباره اتاق بازرگانی و همچنین اگزیم بانک این کش//ور تاکید زیادی بر اهمیت توسعه ریلی و توسعه منطقه مکران داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.