در سفر به قزاقستان چه میگذرد؟

Tejarat Daily - - صفحه اول -

سفیرجمهوری اس//المی ایران در قزاقستان با اشاره به س//فر رییسجمهوری به آستانه گفت: در جریان این سفر در نظر اس//ت توافقاتی در زمینهه//ای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری، گمرکی، بهداش//تی و کشتیرانی حاصل شود. مجتبی دمیرچیلو در گفتوگو با ایرنا درباره سطح رواب//ط ایران و قزاقس//تان اظهار کرد: قزاقس//تان بهدلیل همسایگی، مس//لمان بودن وسیاس//ت خارجی متوازن، جای//گاه باالیی در سیاس//ت خارجی جمهوری اس//المی ایران دارد. ایران از نخس//تین کشورهایی بود که استقالل قزاقستان را به رسمیت شناخت و اقدام به برقراری روابط سیاس//ی با آن کرد. وی ادامه داد: روابط ایران و قزاقستان در س//طح دوجانبه و در س//طوح منطق//های و بینالمللی روند مثبت و رو به رش//دی دارد. سفرهای متقابل مقامات عالیرتبه جمهوری اس//المی ایران و جمهوری قزاقستان نشاندهنده اهتمام به توسعه در همه زمینهها است.

س//فیرایران در قزاقس//تان تصری//ح ک//رد: باتوج//ه به ظرفیتهای فراوان دو کش//ور، زمینهه//ای زیادی برای ارتقای روابط ایران و قزاقس//تان وجود دارد. خوشبختانه در س//الهای اخیرچارچوبها و مبانی خوبی برای توسعه روابط فراهم ش//ده اس//ت. از یکس//و اس//ناد پایهای برای توس//عه روابط فراهم شده و از سوی دیگر زیرساختهای حملونقل//ی خوب//ی در بخشهای راهآه//ن، حملونقل دریایی و هوایی ایجاد ش//ده است. وی ادامه داد: باتوجه به توانمندیهای کشورمان در بخشهای مختلف اقتصادی چشمانداز روش//نی در صادرات کاال و صدور خدمات فنی مهندس//ی در بخشه//ای صنعتی، معدنی، راهس//ازی و کشاورزی وجود دارد. به نظر میرسد امکان افزایش سطح روابط بیش از گذشته فراهم است.

دمیرچیل//و درباره حض//ور و فعالیته//ای اقتصادی ش//رکتهای ایرانی در قزاقس//تان گف//ت: اکنون بیش از ۰۰1 ش//رکت ایرانی در ام//ور تجاری، س//رمایهگذاری، معدن، کش//اورزی، راهس//ازی و دامپروری در جمهوری قزاقس//تان فعالیت میکنند. باتوجه به امکانات و موقعیت دو کش//ور ع//الوه بر همکاریه//ای اقتص//ادی دوجانبه زمینههای همکاری با کش//ورهای ثالث نی//ز وجود دارد. وی ای//ن فعالیتها را مش//ارکت دو کش//ور در طرحهای ترانزیتی، تجاری، س//رمایهگذاری چندجانبه و صادرات مجدد عن//وان و اظهارکرد: همکاری ومواضع همس//و در موضوعات منطقهای و بینالمللی ازجمله مس//ائلی است که باتوجه به ظرفیتها، تواناییها و امکاناتی که دوکشور دارند، ارتقای روابط را امکانپذیر میکند. سفیر جمهوری اس//المی ایران در قزاقس//تان درباره انتخاب قزاقس//تان برای کش//ت فراس//رزمینی ایران توضیح داد: قزاقس//تان بهدلیل وس//عت بس//یار زیاد و تنوع آبوهوایی از گذشته ظرفیتهای کش//اورزی و دامپروری زیادی داشته است. در این راس//تا همکاریهایی بین دوکشور درجریان است و در س//الهای اخیر موضوع تولید محصوالت کشاورزی و دامی در قزاقس//تان با هدف تامین بخش//ی از مایحتاج کشور در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: درحال حاضر شرکتهای با تجربه ایرانی با سرمایهگذاری و تامین تجهی//زات مورد نی//از در بخش کش//اورزی و دامپروری قزاقس//تان ورود کردهاند. احداث باغه//ای میوه، احداث گلخانه، مرغداری و دامپروری، کاش//ت غالت و دانههای روغن//ی و نهادههای دامی ازجمله زمینههای فعالیت آنها است. بهگفتهوی،پانزدهمیناجالسکمیسیونمشترک اقتصادی دو کش//ور نیز در چند روز اخیر در تهران برگزار و در س//ندی که در این کمیس//یون امضا شد برگسترش همکاریها در بخش کش//اورزی تاکید ش//د. دمیرچیلو اظهارامیدواری کرد در س//فر رییسجمهوری اس//المی ایران به آستانه زمینههای تسهیل و توسعه همکاریهای کش//اورزی فراهم ش//ود. دمیرچیلو درباره قراردادهای مهم برای امضا درطول سفررییس جمهوری به قزاقستان گفت: درس//الهای گذش//ته ب//ا انعق//اد موافقتنامهها و اس//نادپایهای فرصت توس//عه مناس//بات دوس//تانه دو کش//ور در بخشهای مختلف سیاس//ی، اقتصادی، علمی و فرهنگی فراهم شده اس//ت؛ بنابراین اجرایی کردن این اسناد و استفاده از ظرفیتهای آن برای تعریف زمینههای جدی//د همکاری و توس//عه همکاریهای ج//اری درنظر است. در س//فر رییسجمهوری مدنظر است توافقاتی در زمینههای اقتصادی، تجاری، س//رمایهگذاری، گمرکی، بهداشتی، کشتیرانی انجام شود. سفیر ایران در قزاقستان محور گفتوگوها و دیدارهای روحانی و س//ران قزاقستان را ارتق//ای روابط جمهوری اس//المی ای//ران و جمهوری قزاقس//تان عنوان کرد و افزود: در این س//فر طیف وسیعی از مس//ائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی در سطوح دوجانبه، چندجانب//ه و منطقهای و بینالمللی مطرح خواهد ش//د. باتوجه به عضویت قزاقس//تان در ش//ورای امنیت سازمان ملل بهعنوان عضو غیردائم از ابتدای سال ۷1۰2میالدی، این کش//ور عالقهمند به رایزنی با جمهوری اسالمی ایران درباره مس//ائل منطقهای و بینالملل//ی ازجمله تحوالت جهان اس//الم و خاورمیانه اس//ت؛ بنابراین انتظار میرود رایزنی در اینباره نیز انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.