در‹آخر‹اینکه...‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

برنامه تازه روحانی برای س//فر به ارمنس//تان، قزاقس//تان و قرقیزستان همس//و با توجه دولت به ارتق//ای جایگاه بینالمللی کش//ور بهش//مار میرود تا پس از تالش برای گس//ترش تعامل با کشورهای افریقا، اروپا و امریکای التین، در گامی تازه منطقه آس//یا (ش//رق، جنوب شرق و مرکز) هدف رایزنیهای تهران قرار گیرد.

از س//وی دیگ//ر، حض//ور هیات اقتص//ادی از بخشه//ای دولت//ی و خصوص//ی در س//فرهای دورهای مقام//ات بلندپایه کش//ور فرصتی برای نمایندگان تجاری و بازرگانان دو طرف اس//ت تا زمینههای مشترک همکاری و نیازهای دوسویه را ب//ا توجه به تراز مثبت تجاری با هر 3 کش//ور ارزیابی کنند و برای پوشش دادن آنها و ورود به آن بازار آستین باال بزنند.

در شرایط گشایشهای پس از برجام و باتوجه به اصول اقتصاد مقاومت//ی که یکی از آنها تنوع بخش//ی ب//ه مبداه//ای وارداتی کش//ور و تامین کاالهای مورد نیاز از کش//ورهای مختلف است، توسعه روابط اقتصادی با شریکان پیشین که از نظر جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی همبستگی بیش//تری با ایران دارن//د، به تداوم ای//ن روند و ارتقای آن کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.