شفافیت، موتور محرکه مبارزه با فساد است

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رعایت اس//تانداردهای جدید گزارش//گری مال//ی IFRS در حال//ی ب//رای توس//عه رواب//ط بینالملل//ی بانکه//ا ض//روری اس//ت که با وجود الزام بانکها به ش//فافیت در صورته//ای مالی، برخی بانکهای ش//بهدولتی در این مسیر کارش//کنی میکنند. اس//تانداردهای گزارشگری مالی بینالملل//ی(SRFI)، به مجموعهای از اس//تانداردهای حسابداری گفته میشود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی(BSAI) تدوین شدهاند.

از ایراده//ای دیگ//ری که بانکهای خارج//ی به ایران وارد میکنند، این اس//ت که میگویند حس//اب وکتاب بانکهای ایرانی ش//فاف نیس//ت، زیرا اس//تانداردهای گزارشگری بینالمللی یعنی IFRS را رعایت نمیکنند. بان//ک مرکزی پارس//ال در یک اقدام درس//ت، تهیه این اس//تانداردها را در دس//تور کار خ//ود قرار داد و امس//ال بانکه//ا را ملزم کرد تا با این دس//تورالعمل صورتهای مالی خود را تدوین کنند. صورتهای مالی و حسابداری بانکهای خصوصی که بر مبنای این استانداردها تدوین ش//ده، مورد قبول طرفهای خارجی قرار گرفته اس//ت. شفافیت موتور محرکه مبارزه با فساد است که بعد از 30 سال امروز به دست آقای روحانی رییسجمهوری بهطور جدی در دس//تور کار دولت قرار گرفته است. اگر رعایت این اس//تانداردها در اقتصاد کشور تکمیل و فراگیر شود، میتوان جلوی بخشی از بهانهتراشی بانکهای خارجی را برای ارتباط با ایران گرفت.

متاسفانه س//تون پنجم دلواپس//ان که در بدنه دولت حضور دارن//د، در برابر اقدام بانک مرکزی مانعتراش//ی میکنند و این باعث ش//د حس//اب بانکهای دولتی در س//ال 1394 بهطور شفاف تهیه نش//ود که این کار یک ضربه برای ارتباطات بانکی با خارج از کش//ور اس//ت. این مانعتراش//ی در حالی انجام ش//ده اس//ت که بانکهای خصوصی با همین مبنا صورتهای مالی خود را تدوین، مجمع عمومی برگزار و س//ود تقس//یم کردند. س//ازمان حسابرس//ی از مخالف//ان اجرای اس//تانداردهای جدید گزارشگری بود و خوش//بختانه پس از چند ماه درگیری باالخره مس//ئوالن اقتصادی دولت در نشستی که هفته گذشته داش//تند، تصویب کردند همه بانکهای دولتی و ش//بهدولتی باید اس//تانداردهای جدی//د را رعایت و از شفافیت مالی تبعیت کنند.

بانکهای دولتی با این مش//کل روب//هرو بودند که اگر با اس//تانداردهای جدید گزارش//گری انج//ام میدادند، مجب//ور بودند برای داراییهای س//می و مطالبات معوق ذخیرهگیری کنند و با این رویکرد، ش//یوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای کاغذی انجام نمیشد. در گذشته این بانکها س//ودهایی را بهطور کاغذی نشان میدادند و در مجامع عمومی سود تقسیم میکردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش س//رمایه میدادند. این روشی بود که سالهای گذشته بانکها به رهبری بانکهای دولتی در دس//تور کار داشتند ولی بانک مرکزی اکنون عزم خود را جزم کرده که این شیوه نادرست را پایان دهد.

وقتی اس//تانداردهای IFRS در نظ//ام بانکی رعایت ش//ود، دیگر از سودهای موهوم خبری نیست و به همین خاطر بانکهای دولتی در برابر آن مقاومت نش//ان دادند. به عالوه اینکه اس//تانداردهای جدید گزارش//گری باید در ب//ازار س//رمایه نیز اعمال ش//ود. در دهههای 1360 و 1370 خورش//یدی بازار سرمایه پش//توانههای قانونی و ضمانتهای اجرایی الزم را نداش//ت اما به مرور با توسعه ای//ن بازار و از س//ال 1378 مت//ون قانونمندی در بورس بنا نهاده ش//د و ش//فافیت را از طریق ارائ//ه صورتهای مال//ی پایهری//زی ک//رد. در دورهای پیشنوی//س قانون بازار س//رمایه تهیه و ش//فافیتها قانونمند شد و در دوره دیگری مدیریت بورس به سمت ایجاد ابزارها و روشهای برقراری شفافیت حرکت کرد که راهاندازی سایت و درج اطالع//ات 3ماهه و 6ماهه و نظایر آن از جمله این اقدامها بود. برخالف برخی تصورها، استانداردهای IFRS چیز عجیب و پیچیدهای نیس//ت بلکه یک مدل گزارش//گری منطقی اس//ت که منافع سهامداران و ذینفعان را در نظر میگیرد.

برخی از این اس//تانداردها یک غول ساختهاند. از آنجا ک//ه اقتصاد ایران با یک تورم باال روبهرو اس//ت، حس//اب و کتاب ش//رکتها غیرواقعی اس//ت و ه//ر کس بخواهد ای//ن اس//تانداردها را رعایت کند، باید ض//رر هنگفتی را در صورته//ای مالی خود متحمل ش//ود. در این زمینه کش//ور باید تصمیمگیری کند که یا با قایق س//وراخ که همان حس//ابهای غیرواقعی است به وسط دریا برود یا اینکه ابتدا کش//تی را با استانداردهای جدید ترمیم کرده و سپس حرکت خود را آغاز کند.

عباس هشی کارشناس اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.