خروج‹الستیک‹انباری‹از‹گردونه‹معامالت‹بازار

Tejarat Daily - - صفحه اول -

میگذرد مناسب نیست. فرضا درج عدد 70۶1بر روی یک الس//تیک یعنی این الس//تیک در هفته شانزدهم سال ۲007 تولید شده است.اگر این عدد۳ رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال ۲000 میباشد. نکته دیگر قابل ذکر در مورد الس//تیکهای ایرانی این اس//ت که در هنگام خرید حتما دارای عالمت اس//تاندارد باشند. الس//تیکهای ایرانی از این دس//ته در دونوع در بازار یافت میشوند.

در نوع اول الس//تیک ایرانی در دوطرف خود دارای مهر اس//تاندارد اس//ت که این نوع الستیک درجه یک محس//وب میش//ود. اگر الس//تیک تنها در یک طرف دارای عالمت اس//تاندارد باش//د بیانگر این اس//ت که الستیک درجه دو است. الس//تیکهایی که در زمان تولی//د در کارخانه به هر علتی در حی//ن تولید مانند قط//ع برق وقف//های در تولیدش//ان میافت//د به جمع الستیکهای درجه دو میپیوندند. الستیک تازه تولید شده به مشتری از همه جا بیخبر فروخته میشود.

این الس//تیکهای انباری هیچ تفاوت ظاهری با یک الستیک تازه تولید شده ندارند و از نظر شکل ظاهری نمیتوان انباری بودن آن را تش//خیص داد. سازندگان خودرو جهت مش//خص نمودن زمان تولید الس//تیک ملزم به ثبت تاریخ ساخت هستند.

این تاریخ به گونهای برالستیک درج شده که توسط مصرفکننده به راحتی قابل تشخیص نیست.با مطالعه مطلب ذیل به راحتی میتوانید زمان تولید الس//تیک را متوجه ش//وید.در ج//داره بیرونی الس//تیکها یک عدد ۴رقمی درج ش//ده است که مشخصکننده زمان تولیدآن اس//ت. این عدد براس//اس سال تولید و تعداد هفته اس//ت. دو رق//م اول تعداد هفت//ه و دو رقم آخر س//ال تولید را نش//ان میدهد. قابل ذکر است مصرف الس//تیکهایی که از تاریخ تولید آنها بیش از ۳س//ال الستیکهای ساخت داخل کمتر وجود دارد.

این الس//تیکها ک//ه در بازار به اصطالح الس//تیک انباری ش//ناخته میش//وند، به دالی//ل مختلفی نظیر توقی//ف محمولهه//ای قاچ//اق، عدم ف//روش در یک کش//ور به دالیل مختلف و انتقال آنها به کش//ور ثالث و یا الستیکهایی که در یکسری ساخت در کارخانه مش//کل فنی داش//ته که توس//ط تولیدکنن//دگان به کشورهای جهان سوم قاچاق میگردند و دالیل بسیار دیگر که فقط سازندگان ازآن باخبر هستند.

این الس//تیکهای انباری توسط فروشندگان جزئی ب//ا قیمتی کمتر از الس//تیکهای تازه تولید ش//ده از عمدهفروش//ان الس//تیک خریداری میگردد. در زمان خرید فروش//ندگان از وضیعت انباری بودن آن اطالع مییابند.

متاس//فانه این صداقت در زمان فروش به مشتریان وجود ندارد و بدون اطالع به مشتری و با همان قیمت

خیاب//ان انب//ار گن//دم، امیرکبی//ر و میدان ش//وش بورسه//ای اصلی خرید و فروش انواع تایر اتومبیل در تهران هستند. در این بازارها، انواع الستیکهای ایرانی با مارکهای دنا، بارز، کی//ان، یزدتایر، ایران تایر ...و و انواع تایرهای خارجی با مارکهای کومهو، مارش//ال، فالک//ن، ف//درال، گودیر و بریجس//تون ب//ا قیمتهای متفاوتی به فروش میرس//د. در ای//ن بازارها عالوه بر تایرهای مرغ//وب و درجه یک تولید داخل و خارجی، انواع الستیکهای نامرغوب، درجه دو و تاریخ مصرف گذشته نیز با قیمتهایی به مراتب کمتر از نمونههای درجه یک به فروش میرسد.

یک//ی از دغدغهها و نگرانیه//ای رانندگان در زمان خرید الس//تیک، خرید یک الس//تیک تازه تولید شده اس//ت. گاهی در بازار مش//اهده ش//ده الس//تیکهای خارج//ی ک//ه بی//ش از ۵س//ال از تاریخ س//اخت آنها گذش//ته،به فروش میرس//د. البت//ه این م//ورد برای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.