واردات الستیک به کشور کاهش یافت

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ب//ا ورود دولت ب//ه موضوع س//اماندهی بازار الس//تیک، ای//ن ام//ر باع//ث ش//د ک//ه می//زان واردات الس//تیک در س//ال ۴۹ به ۵01ه//زار تن، معادل 1۳درص//د و در 7 ماه امس//ال به 1۵هزار تن معادل ۵1درصدکاهش یابد.براساس آمارها، ظرفیت رسمی و تولید واقع//ی الس//تیک در کش//ور 01واحد تولیدی الس//تیک با ظرفیت تولید 0۲۳هزار تن در کشور است که در سال ۴۹ میزان کل تولید آنها 11۲هزار تن بوده که نسبت به سال ‪)/%1۳( ۳۹‬ کاهش را نشان میدهد( به دلیل تجمع و دپو الس//تیک و واردات بیرویه س//ال ۳۹)، همچنین در 7 ماه سال ۵۹ میزان کل تولیدالستیک ۳۳1هزار تن بودکه )+%1۳( افزایش نس//بت به سال ۴۹ داش//ته اس//ت. با در نظر گرفتن ای//ن موضوع که تعرفه الس//تیک س//نگین 0۲درصد و تعرفه الستیک سبک ۲۳درصد است. براساس اعالم ناجا، در سال ۲۹ تعداد خودروهای شمارهگذاری شده حدود ۶1 میلیون و 7۳۳هزار و 111 دستگاه بود که برآورد خودروهای ش//مارهگذاری شده تا سال ۵۹ با 01درصد افزایش به میزان 71میلیون و 07۹هزار و ۲۲8 دس//تگاه اس//ت. البته در این راس//تا تالش ش//ده اقداماتی اساسی نیز انجام ش//ود. بدون تردید احراز هویت واردکنندگان با ثبت نمایندگیهای فروش مجاز، انجام ثبت س//فارش الستیک منوط به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی برای برند، هماهنگی با سازمان ملی استاندارد برای بررسی E-MARK و DOT وS’W’R براساس نمونههای ش//اهد مربوط به الس//تیک و ص//دور گواهی فعالیت نمایندگی بر مبنای تاییدیه س//ازمان ملی اس//تاندارد و س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کنت//رل آن در مب//ادی ورودی ازجان//ب گم//رک جمهوری اس//المی ایران، منجر ب//ه تحقق حمایت از تولید (افزایش تولید س//ال ۵۹ و اتمام الس//تیکهای داخلی دپو شده در انبارها) و مصرفکنندگان میشود. همچنین بررسی مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانج//ات و هماهنگ//ی با واحده//ای تولیدکننده م//واد اولیه برای تامین و کنت//رل قاچاق و کاهش آن نس//بت به قبل (اج//رای طرح مبارزه ب//ا قاچاق کاال) همچنی//ن هماهنگی با حوزه ثبت س//فارش، گمرک ج.ا.ا درخصوص ورود الس//تیکهای دارای آزمونهای سهگانه S’W’R از تاریخ ۹۵/8/1 صورت گرفته است. اگر برآورد نیاز الس//تیک را ساالنه حدود 0۳ میلیون حلق//ه فرض کنیم حدود ۶1میلیون حلقه آن از محل تولید داخل و ح//دود 8میلیون حلقه از محل واردات رسمی تامین میشود.

از اینرو با تحقق درخواس//تها و برنامههای وزارت متبوع در ساماندهی مبادالت مرزی از جمله ممنوعیت در واردات الس//تیک که یک کاالی مشمول استاندارد اجب//اری اس//ت از مس//یرهای کول//ه ب//ری، تهلنجی مرزنشینی و اجرای الزامات نمایندگی در مناطق آزاد مابقی نیاز نیز ازمحل تولید داخل قابل تامین است تا ظرفیت بالاس//تفاده تولید داخل بهکار گرفته شود. در عرص//ه فعالیتهای اقتصادی و تجاری همچنین ورود الستیکهای بیکیفیت چینی (که در سال ۴۹ و ۵۹ مدیریت شده اس//ت)، نبود بروزرسانی استانداردهای تدوین شده (که درخواست شده ارتقاء یابد)، انباشت کارخانجات در س//نوات قبل (که ب//ا اقدامات اخیر به صفر رس//یده اس//ت) و تناسب نداشتن س//ود خرده فروش//ی الس//تیک در مقایس//ه با تولیدات داخلی و الس//تیک وارداتی از مس//یر رس//می موجب بهوجود آمدن مش//کالت بسیاری در این صنعت شده و رقابت غیرعادالنهای را در عرضه کاال به وجود آورده اس//ت. ضم//ن اینکه بروز کردن صنع//ت و فناوری تولید تایر در قالب سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوریهای روز به داخل کش//ور مبارزه قاچاق الس//تیک از جمله مهمترین محورهای در دست اقدام است که همکاری و توجه سایر دستگاهها را میطلبد. الزم به ذکر است، واردات الس//تیک به کشور قبل از سال ۴۹ بدون الزام داشتن نمایندگی و حداقل کنترلها صورت میگرفت که در نتیجه کش//ور با واردات ۲۵1هزار تن الستیک در سال ۳۹ روبهرو شد.

عل//ت کاهش واردات و نیز واردات الس//تیک کیفی بدون افزایش قیمت غیرمتعارف این کاال الستیکهای تولید داخل انبار ش//ده توسط تولیدکنندگان موجود در ب//ازار که تا قبل از س//ال ۴۹ دپو ش//ده بود، باعث ش//د که کارخانجات داخل که تا مرحله ورشکستگی و تعطیل//ی پی//ش رفته بودند از رکود خارج ش//وند و علیرغم مدیریت بازار و کاهش واردات افزایش قیمت غیرمتعارفی برای مردم ایجاد شود.

محمدرضا کالمی مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.