پایان عمر گردشگری سنتی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رییس دانش//کده گردش//گری دانش//گاه علم و فرهنگ با اشاره به امکان ایجاد شغلهای جدید با گردش//گری علم//ی از پایان عمر گردش//گری س//نتی خب//ر داد و گف//ت: ام//روز در دنی//ای گردش//گری، ایران حرفهای بس//یاری در حوزه گردش//گری سالمت دارد، ولی باید تعامالت را با دانشگاههای جهان افزایش دهد.

به گزارش ایس//نا، منوچهر جهانیان در نشست خبری نخستین س//مینار و جشنواره گردشگری علمی با رویکرد توس//عه تعام//الت بینافرهنگی اظه//ار کرد: امروزه گردش//گری دنیا به س//مت علم محوری و به دنبال تعامالت بین کش//ورها با محوریت فرهنگ پیش میرود و دیگر گردشگری سنتی و تجربی پاس//خگوی نیاز گردشگران دنیا نیست.

ریی//س دانش//کده عل//وم گردش//گری افزود: بنابرای//ن، ایجاد اش//تغال و فرصتهای ش//غلی جدید با گردش//گری علمی میس//ر خواهد بود و دنیا از مرحله گردش//گری سنتی و تجربی عبور کرده است.

جهانی//ان ب//ا تاکید ب//ر ظرفیتهای پزش//کی در ایران برای گس//ترش گردش//گری سالمت و معرفی آن به گردش//گران دنیا، گفت: ما در این ح//وزه حرف برای گفتن بس//یار داریم، ولی باید تعامالت خود را با دانشگاههای مطرح دنیا بیشتر کنیم.

وی در ادامه به موضوع نخس//تین س//مینار و جش//نواره گردشگری علمی که با رویکرد توسعه تعامالت بینافرهنگی از 30 بهمن تا اول اس//فند در جزیره کیش برگزار میش//ود، اش//اره کرد و افزود: در این س//مینار و جشنواره با پرداختن به چالشهای این حوزه، توانمندیها در شاخههای نظ//ری و علم//ی با 7 مح//ور مورد تعام//ل قرار میگیرد تا اف//ق پیشرویی را پیشبینی کنیم و بتوانیم نقش//ه راه گردش//گری علمی را در ایران توسعه دهیم.

رییس دانش//کده علوم گردشگری همچنین با اش//اره به رابطه گردش//گری علمی با مولفههای توسعه پایدار، بیان کرد: یکی از فواید گردشگری علم//ی و فرهنگی در بحث دیپلماس//ی عمومی اس//ت، زی//را در گردش//گری ش//اهد س//فرهای گردش//گران کش//ورهای مختلف دنی//ا خواهیم ب//ود ک//ه روی دیپلماس//ی و س//اختار آن تاثیر میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.